Dostawa i montaż systemu masztowego na potrzeby łączności radiowej Zarządzania Kryzysowego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i systemu ostrzegania i alarmowania umiejscowionego na dachu budynku liceum ogólnokształcącego

Zapytanie ofertowe

Na podstawie Zarządzenia nr 41/19 Dyrektora Generalnego z dnia 13 grudnia 2019 r.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Przedmiot zamówienia

Dostawa i montaż systemu masztowego na potrzeby łączności radiowej Zarządzania Kryzysowego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i systemu ostrzegania i alarmowania umiejscowionego na dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Majora Henryka Sucharskiego, ul. Dąbrowskiego 3, 63-600 Kępno

Opis wymagań

Dostawa i montaż systemu masztowego umiejscowionego na dachu budynku Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Majora Henryka Sucharskiego, ul. Dąbrowskiego 3, 63-600 Kępno, wraz z instalacjami technicznymi niezbędnymi dla systemu łączności radiowej zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego projektem. System masztowy jest  elementem stacji retransmisyjnej systemów łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego, Zarządzania Kryzysowego oraz ostrzegania i alarmowania. Prace montażowe muszą być wykonane w porozumieniu z Dyrekcją Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Majora Henryka Sucharskiego w Kępnie, ul. Dąbrowskiego 3, pod nadzorem autorskim projektanta systemu masztowego oraz nadzorem technicznym serwisanta sieci łączności radiowej.

Od Wykonawcy oczekuje się dostawy wraz z instalacją ww. masztu, zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego projektem systemu masztowego.

Zakres prac montażu masztu w lokalizacji obejmuje:

 • montaż masztu  – przewiezienie, wniesienie, przymocowanie, zakotwienie masztu,
 • podłączenie do instalacji odgromowej i wykonanie pełnych pomiarów,
 • przygotowanie toru antenowego z pomieszczenia na poddaszu do zainstalowanego systemu masztowego,
 • odbiór wykonania i instalacji masztu nastąpi na podstawie protokołu odbioru prac wraz z świadectwem przydatności do użytkowania.

Projekt systemu masztowego będącego w posiadaniu Zamawiającego możliwy będzie do pozyskania w celu zapoznania się, po bezpośrednim zwróceniu się oferenta do Zamawiającego.

Formalne wymagania

 1. Wykonawca zobowiązany jest do:
  1. współpracy z Zamawiającym oraz właścicielem nieruchomości w zakresie m.in. wstępu na dach obiektu, ustalenia harmonogramu prac,
  2. współpracy z projektantem, który zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego,
  3. współpracy z serwisantem sieci łączności radiowej, w zakresie takiego prowadzenia prac, aby zachować ciągłość działania sieci łączności  radiowej.
 2. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca na etapie składania  oferty musi poinformować o tym fakcie Zamawiającego. Konieczna jest zgoda Zamawiającego.

Opis kryteriów wyboru Wykonawcy i wymagania od Wykonawców

Kryterium wyboru ofert jest cena i okres gwarancji, w następujących proporcjach: waga kryterium cena wynosi 60%; waga kryterium okres gwarancji na zamontowany maszt i instalację masztu wynosi 40%. Zamawiający oczekuje minimum 5 letniego okresu gwarancyjnego na dostarczony i zamontowany system masztowy. W celu zachowania warunków gwarancji – Wykonawca w okresie jej trwania dokonywać będzie na zlecenie Zamawiającego okresowych przeglądów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1. Prawa budowlanego.  

Wymagania od Wykonawców

 1. uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjnej – jedna osoba,
 2. uprawnienia do prac na wysokościach – dwie osoby,
 3. wykazanie się doświadczeniem w wykonaniu wymienionych prac, przedstawienie listy referencyjnej – co najmniej 3 referencje  od  różnych Zamawiających/ Zlecających,
 4. Wykonawca spełni kryteria społeczne tj. zrealizuje przedmiot zamówienia przy pomocy co najmniej dwóch osób zatrudnionych u niego na podstawie umowy o pracę (wraz z ofertą Wykonawca dostarczy informacje o przyjęciu do wiadomości i spełnianiu kryterium społecznego),
 5. dojazd do miejsca lokalizacji na koszt Wykonawcy,
 6. przedstawiona oferta musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia.

Warunki realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie 30 dni od uprawomocnienia się uzyskanego przez Zamawiającego pozwolenia na montaż masztu na dachu budynku Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Majora Henryka Sucharskiego,
ul. Dąbrowskiego 3, 63-600 Kępno
.

Zamawiający jest w trakcie procedury pozyskiwania ww. pozwolenia.

Zamawiający planuje, że prace związane z dostawą i montażem  ww. masztu zostaną wykonane do 30.06.2020 r.

Termin składania odpowiedzi na zapytania ofertowe

Termin składania ofert do 02.03.2020 r.

Sposób komunikacji

Korespondencję proszę kierować na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zk@poznan.uw.gov.pl. Informacji szczegółowe można uzyskać pod telefonem 61 854 99 72 – sekretariat Wydziału. 

Status: 
wszczęty
Autor: Waldemar Paternoga
Data utworzenia: 10.02.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 10.02.2020 - 08:32
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.02.2020 - 08:44