Zasady rejestracji wizyt

Regulamin internetowej rezerwacji wizyty

 1. Rezerwacja internetowa dostępna jest jedynie z terytorium Polski.
 2. Dokonując rezerwacji wizyty w polu imię i nazwisko należy wskazać dane osoby, której dotyczy złożenie wniosku/odbiór paszportu/uzupełnienia/odcisków palców, odbiór karty pobytu/innych dokumentów.
 3. Przy stanowisku obsługi weryfikowane są dane personalne osoby, dla której wystawiono rezerwację. Osoby inne od wskazanych w polu "Imię i nazwisko" nie będą obsługiwane.
 4. W celu realizacji umówionej wizyty, należy przybyć do Urzędu co najmniej 10 minut przed planowaną wizytą i pobrać bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego (z wyłączeniem kategorii O. Obywatelstwo polskie, obsługiwanej na ul. Kościuszki 95, która nie przewiduje pobierania biletu w celu realizacji wizyty).
 5. Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji. Spóźnienie jest równoznaczne z rezygnacją z wizyty i koniecznością ponownej jej rezerwacji.
 6. Rezerwacja wizyty jest możliwa najwcześniej na najbliższy dzień roboczy, następujący po dniu, w którym dokonywana jest rezerwacja
 7. Godzina rezerwacji wizyty jest określona orientacyjnie. Rozpoczęcie obsługi może ulec nieznacznym zmianom, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego klienta.
 8. Rezerwacja wizyty dla grupy osób (np. członkowie rodzin) wymaga uzyskania osobnych rezerwacji dla każdej z osób (w tym małoletnich dzieci). Jedynie w sprawach wydania/przedłużenia zezwolenia na pracę dla cudzoziemca dopuszczalne jest złożenie do pięciu wniosków na podstawie jednego terminu wizyty.
 9. Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą, czy odstępowanie rezerwacji innej osobie (w tym, w zamian za korzyści majątkowe lub inne).
 10. Wszelkie formy nieuprawnionej ingerencji w system rezerwacji wizyty, podobnie jak wszelkie przejawy obrotu rezerwacjami (w tym w celu czerpania korzyści materialnych lub niematerialnych) będą zgłaszane organom ścigania.
 11. Anulowanie wizyty jest możliwe tylko w przypadku rejestracji wizyty dokonanej do 31.05.2018 r.  Nie ma możliwości anulowania wizyt zarejestrowanych od 1.06.2018 r.
 12. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania klienta w sprawach cudzoziemców, dokonując rezerwacji internetowej należy podać dane osobowe mocodawcy, tj. osoby której dotyczy wniosek.
 13. Wskazanie nazwy firmy jest dopuszczalne wyłącznie w przypadkach złożenia wniosku o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę.
 14. Dokonanie rezerwacji wizyty nie jest równoznaczne z zachowaniem terminu do złożenia wniosku w sprawach cudzoziemców, dotyczących legalizacji pobytu, przedłużenia zezwolenia na pracę oraz pobytu obywateli UE i członków ich rodzin.
Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 23.09.2016
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 23.09.2016 - 14:41
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 28.09.2018 - 10:39