Ustalanie harmonogramów funkcjonowania ostrych dyżurów w województwie wielkopolskim

Ustawą z dnia 28 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 399) dodano art. 21a do ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2019 r. poz. 993). Zgodnie z ww. art. Wojewoda w porozumieniu z dyrektorem Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, na wniosek świadczeniodawców, udzielających świadczeń na terenie województwa wielkopolskiego, może ustalić harmonogram funkcjonowania jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych
dla ratownictwa medycznego, w warunkach zwiększonej gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, przy czym jednocześnie uwzględniając konieczność właściwego zabezpieczenia dostępu do tych świadczeń. W tym celu Wojewoda w porozumieniu z Dyrektorem WOW NFZ przeprowadza analizę w ww. zakresie. Należy zaznaczyć, iż ww. wspólnie mogą ustalić obszar działania jednostek organizacyjnych dla których ma zostać utworzony harmonogram, jednakże nie może on zostać utworzony w przypadku, gdy tylko jeden podmiot leczniczy z danego obszaru zgłosi przedmiotowy wniosek.

Zakres świadczeń opieki zdrowotnej wyłączonych z harmonogramu:

  1. SOR,
  2. Izby Przyjęć,
  3. Oddziały Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  4. jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, w których udzielane są świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów urazowych i urazowych dziecięcych,
  5. jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego o charakterze ponad wojewódzkim np. świadczenia replantacyjne i leczenie oparzeń.

Warto zaznaczyć, iż podstawą do uruchomienia „ostrych dyżurów” będzie podpisanie stosownego Porozumienia, pomiędzy Wojewodą, dyrektorem WOW NFZ oraz podmiotami leczniczymi, które złożyły stosowne wnioski w tym zakresie. Natomiast harmonogram funkcjonowania jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego w warunkach zwiększonej gotowości zostanie opublikowany na BIP Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz zostanie przekazany dyspozytorom medycznym, wojewódzkiemu koordynatorowi ratownictwa medycznego, lotniczemu pogotowiu ratunkowemu oraz dysponentom zespołów ratownictwa medycznego do stosowania zgodnie z zapisami ww. ustawy.

Art. 21a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym wchodzi w życie w dniu 1 czerwca 2019 r.

Autor: Karolina Gerka
Data utworzenia: 04.06.2019
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 04.06.2019 - 09:34
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.06.2019 - 12:39