Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – zmiany od 1 sierpnia 2018 r.

Od 1 sierpnia 2018 r., wraz z wnioskiem o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Wnioskodawcy zobowiązani są do składania oświadczenia o następującej treści:

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że:

  1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
  2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  3. nie prowadzę hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej ani punktu aptecznego, a także nie wystąpiłem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie;
  4. nie zajmuję się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi ani nie wystąpiłem z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.

Do czasu zamieszczenia przez CSIOZ ww. oświadczenia w formularzach RPWDL, prosimy o dołączanie podpisanego przez osobę uprawnioną dokumentu jako załącznika do wniosku (pdf, jpg).

Autor: Agnieszka Majchrowska
Data utworzenia: 01.08.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 01.08.2018 - 07:19
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.08.2018 - 11:10