Zmiana wysokości opłat RPWDL

  1. Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej w przypadku podmiotów leczniczych: 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”(Obwieszczenie z dnia 21 stycznia 2020 r. opublikowane w Monitorze Polskim z dnia 27 stycznia 2020 r., poz. 96), obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – 517,00 zł.
  2. 50% wysokości opłaty określonej w pkt 1 za wpis zmian w rejestrze – 258,50 zł.

Podstawa prawna: art. 105 ustawy o działalności leczniczej

Autor: Elżbieta Iwicka
Data utworzenia: 24.01.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 24.01.2019 - 10:49
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.02.2020 - 14:54