Przedłużenie zezwolenia na pracę typ A

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 1. wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę wypełniony zgodnie z pouczeniem i podpisany przez osobę umocowaną do reprezentowania pracodawcy  (do pobrania)
 2. kopia ważnego dowodu osobistego lub  kopia ważnego dokumenty podróży, albo jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, kopie innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość — w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna;
 3. umowa spółki — w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna albo kopie aktów notarialnych o zawiązaniu spółki — jeśli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka akcyjna w organizacji;
 4. kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopia innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 5. dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy tj.
  1. ukończenia przez cudzoziemca w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończenia szkoły lub uczelni wyższej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
  2. pobyt cudzoziemca, przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 110 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
 6. umowa pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a cudzoziemcem, będąca podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę,
 7. dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca,
 8. dowód uiszczenia opłaty,
 9. dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzającego uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
 10. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie regulowanym oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania;
 11. oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 12. oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia (w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście) do pobrania 

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który ubiega się o przedłużenie zezwolenia równocześnie dla więcej niż jednego cudzoziemca, do składanych wniosków może dołączyć po jednym egzemplarzu wyżej wymienionych dokumentów.

Do przedłużenia zezwolenia na pracę stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wydawania zezwolenia na pracę.

Wojewoda może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 88h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz oryginały dokumentów składanych do wniosku.

Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 18.08.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.02.2018 - 08:56