Przedłużenie zezwolenia na pracę typ D

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 1. wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę wypełniony zgodnie z pouczeniem i podpisany przez osobę umocowaną do reprezentowania pracodawcy; (do pobrania)
 2. dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;
 3. kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 4. umowa, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona;
 5. list oddelegowujący;
 6. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania;
 7. umowa pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a cudzoziemcem, będąca podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę;
 8. dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca;
 9. dowód uiszczenia opłaty;
 10. oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 11. oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia (w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście) do pobrania 

Wojewoda może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 88h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 18.08.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.02.2018 - 09:08