Zezwolenie na pracę typ D

Jakie dokumenty muszę złożyć?

  1. wniosek o wydanie zezwolenia na pracę wypełniony zgodnie z pouczeniem i podpisany przez osobę umocowaną do reprezentowania pracodawcy; (do pobrania)
  2. dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;
  3. kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
  4. kopia umowy, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona;
  5. list oddelegowujący;
  6. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania;
  7. dowód uiszczenia opłaty;
  8. oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - podpisuje wyłącznie pracodawca, tego oświadczenia nie może za pracodawcę podpisać pełnomocnik;
  9. oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia (w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście).

Wojewoda może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 88h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz oryginały dokumentów składanych do wniosku.

Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 27.09.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 27.09.2012 - 13:52
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.08.2018 - 09:24