Zezwolenie na pobyt stały

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć

 • w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Pl. Wolności 17
  poniedziałek 9:30-18:00
  wtorek-piątek 8:15-15:15

Wizytę w celu złożenia wniosku musisz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową: https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/, wybierając kolejkę F – złożenie wniosku

Sprawdź stan kolejek hhttps://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/

 • w jednej z delegatur urzędu:

  Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście do ostatniego dnia legalnego  pobytu, dla zachowania terminu prześlij wniosek w wersji papierowej (nie dotyczy to wniosków o przedłużenie wizy, które muszą być złożone osobiście) pocztą na adres:

  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  pl. Wolności 17
  61-739 Poznań

  Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

  Pamiętaj by we wniosku podać nam swój adres mailowy!

  Następnie zostaniesz wezwany do osobistego stawiennictwa celem pobrania odcisków palców. 

  Do osobistego stawiennictwa w celu złożenia odcisków palców należy zgłosić się z wezwaniem oraz okazać je osobie obsługującej. Powyższe umożliwi dokonanie pozytywnej weryfikacji formalnej wniosku oraz umieszczenie w dokumencie podróży odcisku stempla potwierdzającego złożenie wniosku.

  Wizytę w celu uzupełnienia odcisków palców możesz zarezerwować poprzez stronę internetową: https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/, wybierając kolejkę H – złożenie odcisków palców

  Kto może złożyć wniosek?

  Wniosek możesz złożyć , jeżeli:

  • jesteś osobą o polskim pochodzeniu i zamierzasz osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe lub
  • pozostajesz w związku małżeńskim z obywatelem polskim przez okres co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożyłeś wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały  i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywałeś nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub
  • jesteś ofiarą handlu ludźmi  i spełniasz warunki określone w ustawie o cudzoziemcach lub
  • bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały przebywałeś nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub
  • bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie  zezwolenia na pobyt stały przebywałeś nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany lub
  • udzielono Ci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azylu.

  Wniosek mogą również złożyć rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów małoletniego dziecka, jeżeli:

  • jest dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE pozostającym pod jego władzą rodzicielską:
   • urodzonym po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
   • urodzonym w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi, lub w okresie pobytu tego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany albo w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej lub
  • jest dzieckiem obywatela polskiego pozostającym pod jego władzą rodzicielską.

  Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

  Jeżeli zawnioskujesz o zawieszenie postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały, Twój pobyt w tym czasie nie będzie uznawany za legalny.

  Uwaga: Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen, natomiast cudzoziemiec może wyjechać do kraju pochodzenia.

  Jakie dokumenty muszę złożyć?

  1. Wniosek  wypełniony zgodnie z pouczeniem w 1 egzemplarzu  wniosek do pobrania. Wniosek można również pobrać w Wydziale ds. Obywatelskich i Cudzoziemców, Pl. Wolności 17 lub wypełnić wniosek on-line
  2. Cztery  fotografie:
  • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  • wymiary 35 mm x 45 mm;
  • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle,
  • przedstawiające osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry;
  • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii

  Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej (wzór wniosku do pobrania).

  1. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.
  2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

  Uwaga: do wydania zezwolenia niezbędne będą również dokumenty potwierdzające okoliczności, które wskazano we wniosku (podlinkowanie do treści: Czy poza załącznikami, które złożyłem z wnioskiem będą wymagane inne dokumenty).

  Jak wypełnić wniosek?

  Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z pouczeniem, które znajduje się we wniosku.

  Wypełniając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały pamiętaj, aby:

  • wypełnić go czytelnie w języku polskim;
  • wypełnić wszystkie wymagane rubryki wniosku zgodnie ze stanem faktycznym;
  • wypełnić go wielkimi literami wpisanymi w odpowiednie kratki;
  • jeśli w przeszłości podawałeś inne dane osobowe – poinformować o tym fakcie
  • w uzasadnieniu;
  • podać miejsce faktycznego pobytu, gdzie będzie odbierana korespondencja;
  • w części dot. karalności wskazać informacje o wydanych wobec ciebie wyrokach a w przypadku niepewności, co do wydanych wyroków wskazać, iż postępowanie pozostaje
  • w toku (UWAGA: uiszczenie kary grzywny nie świadczy o tym, iż nie wszczęto postępowania karnego i nie wydano wyroku w sprawie);
  • w części dot. toczących się postępowań karnych lub postępowaniach w sprawach o wykroczenia podać informacje o wszystkich toczących się postępowaniach (np. w sprawie nie przyjętych mandatów karnych)
  • w części dotyczącej pobytów poza granicami Polski należy wpisać dokładne wyjazdy wskazując datę wyjazdu oraz powrotu, a także miejsce podróży
  • dołączyć do wniosku dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
  • dołączyć do wniosku fotografie wykonane w odpowiednim formacie;
  • złożyć pod nim własnoręczny podpis oraz wpisać imię i nazwisko posługując się alfabetem łacińskim.

  Czy poza załącznikami, które złożyłem z wnioskiem będą wymagane inne dokumenty?

  Do wydania decyzji pozytywnej niezbędne będą także:

  1.  w przypadku gdy masz polskie pochodzenie:
  • oryginały dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego pochodzenia przez jednego z rodziców, dziadków lub dwojga pradziadków,
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobą posiadającą polskie pochodzenie (w przypadku przedkładania do akt sprawy kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego pochodzenia ww. dokumenty powinny być opatrzone klauzulą apostille),
  • zaświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa,
  • zaświadczenie o niekaralności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  1. w przypadku gdy pozostajesz w związku małżeńskim z obywatelem polskim:
  • aktualny odpis aktu małżeństwa (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku),
  • kserokopia dowodu osobistego małżonka,
  1. w przypadku posiadania wspólnych dzieci – odpisy aktów urodzenia,
  • zaświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa,
  • zaświadczenie o niekaralności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  1. w przypadku małoletniego będącego dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, pozostającego pod jego władzą rodzicielską i urodzonego po udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE:
  • odpis aktu urodzenia,
  • kopia decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub karty pobytu przedstawiciela ustawowego;
  1. w przypadku dziecka obywatela polskiego pozostającego pod jego władzą rodzicielską:
  • odpis aktu urodzenia,
  • kopia dowodu osobistego przedstawiciela ustawowego;
  1. w przypadku ofiary handlu ludźmi:
  • dokumenty potwierdzające współpracę z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo z art. 189a § 1 Kodeksu karnego oraz uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia, potwierdzone przez prokuratora prowadzącego postępowanie karne,
  • zaświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa;
  1. w przypadku gdy bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywałaś/-eś nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych:
  • dokumenty potwierdzające wymagany pięcioletni, nieprzerwany pobyt w Polsce,
  • zaświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa,
  • zaświadczenie o niekaralności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  1. w przypadku gdy bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywałaś/-eś nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 351 pkt 1 lub 3 ustawy o cudzoziemcach:
  • dokumenty potwierdzające wymagany dziesięcioletni, nieprzerwany pobyt w Polsce,
  • zaświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa,
  • zaświadczenie o niekaralności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  1. w przypadku gdy udzielono Ci azylu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • dokument potwierdzający udzielenie azylu,
  • zaświadczenie o wywiązywaniu się zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa,
  • zaświadczenie o niekaralności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  Uwaga: Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

  Jakie są opłaty?

  Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na pobyt stały wynosi:

  640,00 zł

  Opłatę należy uiścić na konto:
  Urząd Miasta Poznania
  Wydział Finansowy
  Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
  ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań
  PKO BP S.A.
  nr rachunku bankowego: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

  Pamiętaj, by potwierdzenie uiszczenia opłaty dołączyć do wniosku.

  Opłata za wydanie lub wymianę karty pobytu wynosi:

  50,00 zł

  Opłatę należy uiścić na konto:
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  Poznań, al. Niepodległości 16/18
  nr rachunku bankowego: 70 1010 1469 0000 3922 3100 0000

  Ulga w wysokości 50% w opłacie za wydanie karty przysługuje cudzoziemcom:

  • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
  • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu nie ukończyli 16 lat.

  Opłata skarbowa za przedłożenie pełnomocnictwa wynosi: 17,00 zł

  Opłatę należy uiścić na konto:

  • Za pełnomocnictwo przedłożone w Poznaniu
   Urząd Miasta Poznania
   Wydział Finansowy
   Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
   ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań
   PKO BP S.A.
   94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
  • Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Kaliszu
   Urząd Miejski w Kaliszu
   07 1020 2212 0000 5802 0387 5440
  • Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Konie
   Urząd Miejski w Koninie
   67 1560 0013 2015 2804 6127 0034
  • Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie
   Urząd Miasta Leszna
   26 1020 3088 0000 8302 0005 7513
  • Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile
   Urząd Miasta Piły
   09 1020 4027 0000 1202 1119 3291

  Kiedy i gdzie mogę odebrać kartę pobytu?

 • W przypadku udzielenia zezwolenia, aby otrzymać kartę pobytu niezbędne jest:

  - dostarczenie potwierdzenia uiszczenia opłaty,

  -  dostarczenie aktualnego potwierdzenia zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące - jeżeli na karcie pobytu ma być zamieszczony Twój adres zameldowania lub

  - złożenie pisemnego oświadczenia, że karta pobytu ma być wydana bez adresu zameldowania (wzór oświadczenia do pobrania).

  W przypadku niezłożenia w/w potwierdzenia zameldowania w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, dane o adresie nie zostaną zamieszczone na karcie pobytu.

 • Pamiętaj, że kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście:

  w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Pl. Wolności 17
  poniedziałek 9:30-18:00
  wtorek-piątek 8:15-15:15

  Wizytę w celu odbioru karty pobytu w Poznaniu możesz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową: https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/ wybierając kolejkę E – Odbiór karty pobytu

  Sprawdź stan kolejek https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/

  w jednej z delegatur urzędu:

  Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu

  Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie

  Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie

  Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile

  Informację o miejscu odbioru karty pobytu znajdziesz sprawdzając status sprawy na stronie: https://www.poznan.uw.gov.pl/cudzoziemcy-stan/

  Co muszę wiedzieć?

  O nieprzerwanym pobycie

  Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy w okresach stanowiących podstawę do udzielenia zezwolenia na pobyt stały, chyba że przerwa była spowodowana:

  • wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • towarzyszeniem cudzoziemcowi, wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez jego małżonka lub małoletnie dziecko;
  • szczególną sytuacją osobistą wymagająca obecności cudzoziemca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwała nie dłużej nić 6 miesięcy;
  • wyjazdem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni.

  O polskim pochodzeniu

  Za osobę polskiego pochodzenia zostaniesz uznana/-y, jeśli deklarujesz narodowość polską i spełniasz łącznie następujące warunki:

  • co najmniej jedno z Twoich rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej;
  • wykażesz swój związek z polskością.

  Dokumentami potwierdzającymi posiadanie polskiego pochodzenia mogą być dokumenty wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczące Ciebie lub Twoich rodziców, dziadków lub pradziadków, w szczególności:

  • polskie dokumenty tożsamości,
  • akty stanu cywilnego lub ich odpisu albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością;
  • dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
  • dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
  • dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
  • dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej zawierające wpis informujący o jej narodowości polskiej;
  • dokumenty potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie.

  Przy składaniu wniosku o zezwolenie na pobyt stały pobierane są odciski linii papilarnych.

  Dokumenty składasz w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu.

  Jeśli do wniosku składasz dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

  Pisma doręczamy pod wskazanym we wniosku adresem albo jeśli ustanowisz pełnomocnika, pod adresem pełnomocnika.

  Jeśli zamieszkasz za granicą i nie ustanowisz pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju (Polsce), jesteś obowiązany wskazać w kraju (Polsce) pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla Ciebie pisma pozostawimy się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

  Zezwolenia na pobyt stały udzielamy na czas nieokreślony.

  Zezwolenia na pobyt stały udziela, odmawia jego udzielenia wojewoda właściwy ze względu na miejsce Twojego pobytu, w drodze decyzji.

  Jeśli masz pytania:

Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 30.04.2014
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 30.04.2014 - 10:47
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.05.2019 - 09:24