Złożenie wniosku o ulgę w trybie elektronicznym

Wierzycielem mandatów karnych kredytowanych, nałożonych od dnia 1 stycznia 2016 roku jest: 
Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Opolu
ul. Rejtana 3B
45-331 Opole
Podstawa prawna: "W sprawach poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa, właściwy miejscowo jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu". par. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego [Dz. U. 2015, poz. 1977]

Złożenie wniosku o przyznanie ulgi w spłacie należności publicznoprawnych dotyczących grzywień nałożonych w drodze mandatu karnego jest możliwe w trybie elektronicznym za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) www.epuap.pl - dotyczy jedynie mandatów nalożonych do 31 grudnia 2015 roku.
W celu złożenia wniosku należy posiadać konto na platformie (załóż konto na platformie ePUAP). Następnie należy wypełnić elektroniczny formularz (wypełnij formularz). Do formularza należy dołączyć jako załączniki w postaci skanów niezbędne dokumenty potwierdzajace sytuację materialną (ujęte w wykazie przykładowych dokumentów, jakie mogą zobrazować sytuację finansową zobowiązanego), w tym należy wypełnić i załączyć w postaci elektronicznej.

UWAGA!

Dokonanie czynności urzędowej (tzn. wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przyznania lub odmowy przyznania ulgi w spłacie mandatu karnego) na podstawie zgłoszenia lub na wniosek strony, zgodnie z zapisami art. 1 ust. 1 pkt 1) lit. a), art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 1) ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1044 z późn. zm.) podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł, tj. wg stawki określonej w tabeli stanowiącej załącznik do ww. ustawy.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Oryginał dowodu zapłaty winien zostać dołączony do wniosku nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego, tzn.: na rachunek bankowy:
Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań,
PKO Bank Polski S.A.
Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

W tytule wpłaty należy wskazać: opłata za wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przyznania lub odmowy przyznania ulgi w spłacie mandatu karnego nr ...

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dołączyć (skan) do wniosku w złożonego w trybie elektronicznym za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) www.epuap.pl.

Elektroniczny formularz powinien zostać podpisany Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

Autor: Jacek Kluj
Data utworzenia: 20.07.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 20.07.2012 - 14:02
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.11.2018 - 10:48