Zmiany w procedurze wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca

29 lipca wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

W rozporządzeniu, podobnie jak w dotychczasowym, zostały uregulowane następujące kwestie:

  • wskazano typy zezwoleń na pracę oraz tryb postępowania dotyczący wydawania zezwoleń na pracę oraz wpisu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom do ewidencji oświadczeń,
  • określono sposób postępowania urzędu pracy mający na celu wydanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy,
  • wskazano wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosków o wydanie zezwoleń na pracę lub do oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz określono wzory dokumentów (m.in. wniosków, zezwoleń, informacji starosty, oświadczeń dotyczących niekaralności pracodawcy).

Najważniejsze zmiany w zakresie wykazu dokumentów wymaganych obecnie w postępowaniach (§ 9 rozporządzenia) to:

  1. rezygnacja z obowiązku dołączenia do wniosku kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pracodawcy;
  2. ograniczenie przedkładanej kopii ważnego dokumentu podróży cudzoziemca do stron z danymi osobowymi;
  3. uwzględnienie dokumentów potwierdzających pracę cudzoziemca u pracodawcy zagranicznego i jego delegowanie do pracy na terenie RP - w przypadku wniosków typu C, D i E
  4. doprecyzowanie, że informacja starosty o określonym numerze identyfikacyjnym może zostać dołączona tylko do jednego wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową.;
  5. uwzględnienie w opisie kopii dowodu wpłaty danych osobowych cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;  
  6. rezygnacja z przepisów przewidujących możliwość złożenia jednego egzemplarza niektórych dokumentów w przypadku, gdy podmiot jednocześnie składa wnioski dla więcej niż jednego cudzoziemca.

Postępowania rozpoczęte i nie zakończone przed 29 lipca będą prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów.

Od 29 lipca obowiązują nowe formularze:

Autor: Andrzej Soboń
Data utworzenia: 28.07.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 28.07.2022 - 11:55
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 26.10.2022 - 13:48