Aktywizacja środowiska lokalnego

Treść archiwalna

OGŁOSZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175 poz. 1362, t.j.) Wojewoda Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych, określonych w art. 25 ust. 1 ww. ustawy (organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie <Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, t.j. ze zm.> oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy) prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, na realizację programu:

Aktywizacja środowiska lokalnego

I) Wysokość dotacji na realizację zadania
- Kwota dotacji na realizację zadania wynosi – 70 000,00 zł.
W uzasadnionych przypadkach kwota dotacji może ulec zmianie.

II) W ramach programu w szczególności oczekiwana jest realizacja następujących działań:
- ­lokalne inicjatywy mające na celu poprawę życia mieszkańców,
­- działania na rzecz mieszkańców angażujące różnych partnerów społecznych,
­- tworzenie partnerstw lokalnych na rzecz poprawy życia mieszkańców.

III. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne
1. wydatki kwalifikowalne
1.1 Koszty bezpośrednie projektu:
W ramach programu wydatkami kwalifikowanymi wydatkami są:
- koszty wynagrodzeń personelu zabezpieczającego właściwe wykonanie zadań projektu,
- inne koszty wynikające z tematyki programu związane z właściwą realizacją projektu o ile zostaną merytorycznie uzasadnione przez oferenta oraz uzyskają akceptację Komisji opiniującej wnioski składane w ramach programu.
1.2 Koszty pośrednie projektu (maksymalnie 10% kwoty dotacji):
Wydatkami kwalifikowanymi związanymi z obsługą administracyjną projektu są:
- wynagrodzenia osób koordynujących wykonywanie zadań projektu podmiotu uprawnionego,
- wynagrodzenia obsługi księgowej związanej z wykonywaniem zadań projektu podmiotu uprawnionego,
- wydatki związane z zakupem materiałów biurowych niezbędnych dla realizacji zadań projektu podmiotu uprawnionego,
- wydatki związane z opłatami eksploatacyjnymi w ramach zadań projektu podmiotu uprawnionego.
Maksymalne dofinansowanie kosztów pośrednich wynosi 10% dotacji planowanej na projekt.
2. Wydatki niekwalifikowalne
Zakres dofinansowania nie obejmuje:
- inwestycji związanych z budową nowych obiektów przeznaczonych na placówki pomocy,
- zakupu nieruchomości;
- wydatków na zakup środków trwałych (tj. wydatków powyżej 3,5 tys. złotych),
- pokrycia kosztów utrzymania biura (lub biur) podmiotu uprawnionego a także kosztów,
- wynagrodzenia pracowników, o ile nie służą one bezpośrednio realizacji zadań w ramach projektu.

IV) Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1. prowadzenie przez organizację działalności na terenie województwa wielkopolskiego,
2. prawidłowo i kompletnie wypełniony wzór oferty określony w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. nr 6 poz. 25),
3. załączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności, nie starszego niż 3 miesiące,
4. załączenie aktualnego statutu (organizacje ubiegające się o dofinansowanie powinny posiadać zapis o działalności w zakresie pomocy społecznej),
5. załączenie ewentualnych pełnomocnictw niezbędnych do reprezentowania podmiotu.
Wszystkie wymagane załączniki muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem.
Prosimy o niezałączanie innych załączników niż wyżej wymienione.

- W ramach przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji rozliczane będą wydatki związane z realizacją projektu, ponoszone od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2012 r., w związku z powyższym powinno to być uwzględnione w harmonogramie i kosztorysie przedstawionym w ofercie konkursowej
- Przy kalkulacji wysokości dofinansowania projektów podmiotów uprawnionych będzie brany pod uwagę wkład własny oferenta (finansowy oraz osobowy). Dotacja Wojewody Wielkopolskiego nie może przekroczyć 90% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację projektu. Udziału własnego nie można finansować z innych środków przekazanych z budżetu Wojewody Wielkopolskiego (np. otrzymanych w ramach innych konkursów, na realizację innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej).
- Koszty pośrednie nie mogą przekroczyć 10% ogólnej kwoty wnioskowanej dotacji.

V) Termin i warunki realizacji zadania
Zadanie powinno zostać zrealizowane, na warunkach określonych w odrębnej umowie, do dnia 31 października 2012 roku.

VI) Termin i miejsce składania ofert
Termin składania ofert rozpoczyna się dnia 30 stycznia 2012 r., upływa z dniem 21 lutego 2012 r. Oferty należy składać w Kancelarii Głównej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, budynek B, pokój 025. W przypadku nadesłania oferty pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

VII) Zasady składania wniosków na finansowe wsparcie projektów podmiotów uprawnionych:

1. Zgłoszone wnioski do konkursu nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu ich składania.
2. Złożenie wniosku na wsparcie finansowe projektu podmiotu uprawnionego nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
3. W przypadku przyznania dofinansowania w kwocie mniejszej niż wnioskowana, organizacja pozarządowa zostanie poinformowana o kwocie i przeznaczeniu przyznanej dotacji oraz będzie zobowiązana do przedstawienia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dofinansowania oraz korekty harmonogramu realizacji zadania.

VIII) Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 9 marca 2012 roku. Rozstrzygnięcia konkursu są publikowane na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Rozpatrywane pod względem merytorycznym będą jedynie oferty spełniające wszystkie wymagane kryteria formalne.
Ocena formalna polega na sprawdzenia kompletności i prawidłowości oferty, zgodnie z wymaganiami podanymi w ogłoszeniu.
Ponadto, przy wyborze ofert uwzględnione zostaną tryb i kryteria określone w art. 13-15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536, t.j. ze zm.):
1. kryteria merytoryczne:
- zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym,
- określony adresat projektu,
- zakładane rezultaty realizacji zadania,
2. kryteria finansowe:
­ koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem,
­ udział środków własnych oferenta,
­ spójność kosztorysu z opisem zadania,
* Kosztorys przedstawiony w ofercie musi być skonstruowany prawidłowo. Jeśli kosztorys oferty zostanie skonstruowany w sposób chaotyczny, mało przejrzysty, utrudniający jego ocenę - wówczas wniosek może zostać odrzucony ze względów formalnych.
3. kryteria organizacyjne:
- dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu,
- zasoby kadrowe i rzeczowe oferenta,
4. rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych, we wcześniejszych konkursach, środków,
5. atrakcyjność, innowacyjność / kontynuacja rozpoczętego zadania.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wojewoda Wielkopolski informuje, iż w bieżącym roku oraz w roku ubiegłym nie realizowano zadań podobnych do zadania, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i nie służy od niej odwołanie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 61 8541846
lub 61 8541690.

Autor: Adam Jezierski
Data utworzenia: 26.01.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.01.2015 - 14:24