Adresy i godziny urzędowania

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
NIP 778 10 12 911, REGON 000514331

Delegatury urzędu:
Kaliszu
Koninie
Lesznie
Pile

Wydział Spraw Cudzoziemców
pl. Wolności 17
61-739 Poznań

Wydział Spraw Obywatelskich - Oddział Paszportów
ul. ks. Jakuba Wujka 1
61-581 Poznań

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
61-863 Poznań

Ważne telefony w urzędzie

Godziny przyjęć klientów

Organizacja przyjmowania skarg i wniosków

Elektroniczna skrzynka podawcza

***

Adres skrytki urzędu na platformie ePUAP
/cya0y842lb/wuweu

***

Godziny przyjęć klientówGodziny otwarcia
al. Niepodległości 16/18:
poniedziałek od 8.15 do 16.00,
w pozostałe dni robocze od 8.15 do 15.15.

Oddział Paszportów:
ul. Ks. Jakuba Wujka 1
poniedziałek od 11:00 do 18:00
w pozostałe dni robocze od 8.15 do 15.15

Obsługa cudzoziemców
pl. Wolności 17:
Sala Obsługi Cudzoziemców
poniedziałek 9.30 - 18.00,
wtorek - piątek 8.15 - 15.15

Stanowisko do Spraw Obywatelstwa
ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań ( budynek "D").
Godziny przyjmowania klientów:
w poniedziałki od 11.00 do 16:00
od wtorku do piątku od 10.00 do 14.00.
tel.: (61) 854 10 32
fax: (61) 852 22 23
Obowiązuje internetowa rejestracja wizyty  (link do https://www.poznan.uw.gov.pl/obywatelstwo)

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
poniedziałek od 8.15 do 16.00
środa, piątek od 8.15 do 15.15
wtorek, czwartek od 12.00 do 15.15

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
poniedziałek 8:15 - 16:00
w pozostałe dni robocze od 8:15 – 15:15

***

Organizacja przyjmowania skarg i wniosków

 • Prawo zgłoszenia sygnału obywatelskiego (skargi, wnioski, petycje, listy) przysługuje każdemu.
 • Sygnał obywatelski może być złożony w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub ustnie, przy czym petycja nie może zostać zgłoszona ustnie.
 • Sygnał obywatelski musi zawierać dane umożliwiające udzielenie odpowiedzi oraz fakty pozwalające na ustalenie przedmiotu sprawy zgłoszonego przez klienta. Wymogi formalne dotyczące sygnałów obywatelskich określone są we wskazanych poniżej aktach prawnych.
 • Zgłoszenie sygnału obywatelskiego jest wolne od opłat.
 • Klasyfikacja prawna sygnału obywatelskiego zależy od treści pisma, a nie od jego nazwy.
 • Nikt nie jest narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

Skargi, wnioski, petycje i inne sygnały obywatelskie w formie pisemnej należy kierować na adres:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

lub odpowiednio na adres:

Skargi i wnioski można złożyć ustnie do protokołu w siedzibach urzędu.

W sprawach sygnałów obywatelskich przyjmują

 • pracownicy w PUNKCIE OBSŁUGI KLIENTA
  • w poniedziałek w godzinach: 9.30 – 18.00
  • w pozostałe dni robocze w godzinach od 8.15 do 15.15
 • pozostali pracownicy urzędu w godzinach przyjęć klientów.

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
pokój 021 i 022 budynek B
tel. 61 854 15 42, 61 854 19 17
oraz (bez prefiksa) 22 2500 117
e-mail: informacje@poznan.uw.gov.pl

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:

 • wojewoda i wicewojewoda w ramach przyjęć klientów zgodnie z harmonogramem przyjęć prowadzonym przez pracownika w Punkcie Obsługi Klienta,
 • dyrektor generalny urzędu, dyrektorzy oraz kierownicy innych komórek organizacyjnych urzędu, a w przypadku ich nieobecności osoby przez nich wyznaczone w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00; w przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy przyjęcia odbywają się w następnym dniu roboczym w godzinach: 12.00- 14.00.

Regulacje dotyczące przedmiotu i terminu załatwiania sygnałów obywatelskich:

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 61 854 10 00, mail: wuw@poznan.uw.gov.pl
 3. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu pod adresem: iod@poznan.uw.gov.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  1. warunkiem prowadzenia sprawy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu i wynika z przepisów prawa;
  2. dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.
 12. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
Autor: Elżbieta Cierniak, Aneta Budnik, Aneta Kamińska
Data utworzenia: 17.05.2012
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 16.07.2012 - 19:35
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.03.2019 - 07:20