Archiwum zlikwidowanych przedsiębiorstw

Uzyskanie dokumentów osobowo-płacowych z zasobu zlikwidowanych przedsiębiorstw, przechowywanego w Archiwum Zakładowym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Informujemy, że Archiwum Zakładowe Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przechowuje w swoim zasobie dokumenty po zlikwidowanych przedsiębiorstwach, szczególnie takich, dla których organem założycielskim byli wojewodowie: poznański, pilski, kaliski czy koniński.

Jednocześnie wskazujemy, że Archiwum może wydawać jedynie uwierzytelnione kserokopie dokumentów przekazanych na przechowanie przez likwidatora, stanowiących tym samym zasób archiwum. Natomiast nie ma prawa do wystawiania na podstawie przechowywanej dokumentacji pracowniczej zlikwidowanego przedsiębiorstwa, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku ZUS Rp7 oraz świadectw pracy w warunkach szkodliwych. Zgodnie z przepisami zaświadczenia takie wydawać mogą tylko pracodawcy.

Informujemy również, że dla dokumentacji płacowej obowiązywał do 1991 roku dwunastoletni okres przechowania od chwili wytworzenia (rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie zasad klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych – Dz. U. Nr 41 poz. 216). Dlatego akta płacowe – karty wynagrodzeń, listy płac, sprzed 1980 roku zazwyczaj nie zachowały się i mogły być niszczone zgodnie ze wskazanym przepisem.

W przypadku braku akt płacowych można prosić o odszukanie angaży czy przeszeregowań, które mogły zachować się w aktach osobowych pracownika Akta osobowe pracownika przechowywane są przez 50 lat od ustania stosunku pracy.

Wnioski (opatrzone podpisem osoby wnioskującej) w sprawie odszukania akt pracowniczych po zlikwidowanych przedsiębiorstwach można przesyłać pocztą tradycyjną na adres:

Archiwum Zakładowe
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

lub

złożyć osobiście w punkcie informacyjnym w holu Urzędu w godz. 7.30-15.30 pon-pt.

Wnioski można kierować również za pośrednictwem skrzynki Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, korzystając z podpisu zaufanego.

Prosimy o wypełnianie wniosków drukowanymi literami.

Nie realizujemy wniosków przesłanych na skrzynkę e-mail.

Informacji w sprawie zasobu akt przechowywanych w archiwum zakładowym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu udzielają pracownicy archiwum pod nr tel. 880 342 238, w godz. 8-15

Pytania do archiwum zakładowego można kierować również na adres: archiwum@poznan.uw.gov.pl

W delegaturach urzędu informacji udzielają pracownicy archiwum pod numerami:

  • w Pile - 67 21 18 977
  • w Kaliszu - 62 76 08 316
  • w Koninie - 63 24 77 701

Pytania można kierować również na adresy:

Miejsce przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców można ustalić również dzięki bazie: https://ewidencja.warszawa.ap.gov.pl

Ponadto wskazujemy  strony innych podmiotów świadczących usługi przechowalnicze, działające na terenie Wielkopolski:

Autor: Aleksandra Cylka-Lewandowska
Data utworzenia: 24.03.2007
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 23.05.2018 - 09:31
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2023 - 13:23