Deklaracja dostępności Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu oraz Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna, która wchodzi w skład struktury organizacyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne treści:

 • nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym (wytyczna WCAG 2.1 1.1.1)
 • nie wszystkie nagrane materiały filmowe zawierają transkrypcję (wytyczna WCAG 2.1 1.2.2)
 • nagrane materiały filmowe nie zawierają audiodeskrypcji (wytyczna WCAG 2.1 1.2.5)
 • brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików załączników w formacie PDF. Niedostępne pliki PDF pochodzą przede wszystkim od innych podmiotów.

Skróty klawiaturowe. Strona nie definiuje dodatkowych skrótów klawiaturowych i nie nadpisuje skrótów obsługiwanych przez przeglądarkę.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Koordynator do spraw dostępności Beata Goraj

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Zgłoszenie musi zawierać:

 • adres strony internetowej, na której informacja jest niedostępna dla Ciebie
 • Twoje imię i nazwisko
 • Twoje dane kontaktowe, na przykład numer telefonu, e-mail
 • informacje jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy na przykład alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa, informacja w polskim języku migowym.

Na zgłoszenie odpowiemy nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeśli ten czas będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. Nowy termin naszej odpowiedzi nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Skargi i odwołania

Skargę na niedotrzymanie tych terminów lub na odmowę realizacji żądania możesz złożyć do Wojewody Wielkopolskiego.

 • adres: al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
 • e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl
 • telefon: 61 854 1917, 61 854 1542, 880 523 881.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1) Kompleks połączonych budynków A, B i C

Lokalizacja: Do kompleksu budynków przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań możesz dojechać autobusem i tramwajem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

Budynek A

Budynek A ma 12 kondygnacji (piwnica, parter, piętra od 1. do 9.)  ̶  al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

Budynek B

Budynek B ma 8 kondygnacji (piwnica, parter, piętra od 1. do 5., strych)  ̶  ul. Kościuszki 93, 61-916 Poznań.

Na parterze są: Punkt Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego funkcjonujący w Wydziale Spraw Obywatelskich, Punkt Obsługi Klienta Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego oraz Punkt Obsługi Klienta prowadzony przez Biuro Organizacyjno-Administracyjne.

Budynek C

Budynek C ma 6 kondygnacji (piwnica, parter, piętra od 1. do 3., strych)  ̶  al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań.

Budynki A, B i C są czytelnie oznakowane.

Wejścia. Wejście dla klientów i pracowników do kompleksu budynków to główne wejście w budynku A. Wejścia B i C są tymczasowo zamknięte. Przed budynkami A i C biegnie ciąg pieszy wzdłuż ulicy, oznakowany liniami naprowadzającymi. Odchodząc prostopadle od ulicy, wchodzi się na plac, na którym znajduje się 5 drzew i pasy zieleni. Dalej jest 6 stopni oznaczonych kontrastowo. Po lewej stronie znajduje się podjazd z poręczami. Przed samym budynkiem są kolejne schody (6 stopni). Pierwszy i ostatni stopień jest oznaczony kontrastowo. Można ominąć schody, kierując się w lewo, w stronę parkingu urzędu przy bocznej ścianie budynku. Wejście od strony parkingu na podest prowadzący do drzwi wejściowych jest dostosowane dla wózków. Na podest można dostać się także po 6 stopniach od ul. Ojca Honoriusza Kowalczyka. Pierwszy i ostatni stopień jest oznaczony kontrastowo.

Drzwi w budynku A są przeszklone, oznaczone pasami ostrzegawczymi kontrastującymi z otoczeniem, otwierają się automatycznie. Za drzwiami jest przedsionek z dostępnym polem manewrowym. Po lewej stronie znajduje się portiernia. Wejście przez drugie drzwi przeszklone, oznaczone pasami ostrzegawczymi kontrastującymi z otoczeniem, otwierane automatycznie do holu, w którym znajdują się prostokątne filary (3 po lewej i 3 po prawej stronie).

W holu po prawej stronie jest punkt informacyjny, do którego można się zgłosić po wejściu do budynku. Pracownik punktu informacyjnego skontaktuje się z pracownikiem właściwej komórki organizacyjnej. Obsługa klientów odbywa się w wyznaczonym miejscu. W holu po prawej stronie znajdują się 2 windy przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Z holu na antresolę i wyższe piętra prowadzi klatka schodowa z poręczami po obu stronach.

W budynkach A i C znajdują się także klatki schodowe i windy (przy łączniku budynków B i C winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością). Klienci mogą poruszać się łącznikami pomiędzy budynkami (budynki A i B – na 5 piętrach, budynki B i C – na parterze i 3 piętrach).

W łączniku B i C na parterze i 1. piętrze brak barier architektonicznych, na 2. i 3. piętrze znajdują się schody. Przy schodach są platformy dla osób z niepełnosprawnością. Platformy są oznaczone i wyposażone w instrukcję obsługi. Brak pochylni. W przejściu pomiędzy budynkami B i C znajduje się winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Pomiędzy łącznikami w budynku na każdym piętrze znajdują się szklane drzwi oznaczone pasami ostrzegawczymi kontrastującymi z otoczeniem.

Toalety. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością jest na parterze w holu i na 1. piętrze na antresoli. Przewijak dla dzieci jest w toalecie na parterze.

Pętla indukcyjna. W punkcie informacyjnym w holu jest pętla indukcyjna.

Oznakowanie dla niewidomych. Brak znaczników dla niewidomych totupoint. Oznakowania w języku Braille’a są w windach i przy wejściach do toalet.

Pokój cichej obsługi. Pokój cichej obsługi dla osób ze szczególnymi potrzebami jest w holu budynku A przy punkcie informacyjnym.

Pies asystujący. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Parking. Przy kompleksie budynków znajdują się ogólnodostępne parkingi z miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

2) ul. Tadeusza Kościuszki 95, 61-713 Poznań

Lokalizacja. Do urzędu można dojechać autobusem i tramwajem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

Budynek. Budynek jest zabytkowy. Ma 5 kondygnacji (piwnica, wysoki parter, piętro 1. i 2., strych). Budynek jest czytelnie oznakowany. Jest to budynek D.

Komórki organizacyjne w budynku D:

Wejście. Wejście drzwiami, które nie otwierają się automatycznie. Drzwi są otwierane lewym skrzydłem, możliwość otwierania prawego skrzydła. Za drzwiami jest przedsionek z ograniczonym polem manewrowym. W przedsionku na wprost znajduje się portiernia z ladą dla osób stojących.

Z przedsionka po prawej stronie wejście drzwiami, które nie otwierają się automatycznie. Drzwi otwierają się prawym skrzydłem, możliwość otwierania lewego skrzydła. Za wejściem schody z poręczami po obu stronach prowadzące do biur i na wyższe piętra. Brak podjazdów i windy.

Obsługa klientów odbywa się w budynku przy al. Niepodległości 16/18.

Toalety. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Pętla indukcyjna. W budynku nie prowadzimy obsługi klientów i nie ma pętli indukcyjnej.

Oznakowanie dla niewidomych. Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Pies asystujący. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Parking. Wzdłuż ulicy, przy której mieści się budynek, znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe, w tym dla osób z niepełnosprawnością.

3) pl. Wolności 17, 61-739 Poznań

Lokalizacja. Do urzędu możesz dojechać autobusem i tramwajem. W celu zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

Budynek. Budynek ma 7 kondygnacji (piwnica, parter, piętra od 1. do 5.). Jest czytelnie oznakowany. Klienci urzędu są przyjmowaniu w dwóch salach obsługi – sali A oraz sali B.

Komórka organizacyjna: Wydział Spraw Cudzoziemców.

Wejścia. Wejścia do sali obsługi A i B oraz pomieszczeń biurowych Wydziału znajdują się we wnęce w budynku. Przestrzeń wnęki jest ograniczona dwoma filarami. Z lewej strony znajduje się wejście do sali obsługi A. Z prawej strony znajdują się wejścia do pomieszczeń biurowych Wydziału i do sali obsługi B. Za filarami możliwe jest przejście wzdłuż wnęki, ograniczone niskimi stopniami oznakowanymi na żółto.

Sala obsługi A. Ścieżka dojścia do sali A podzielona jest na dwie części, z prawej strony jest 1 stopień, przy którym zamontowana jest barierka, z lewej strony znajduje się podjazd dla wózków. Pośrodku pomiędzy podjazdem i stopniem zamontowana jest druga barierka.

Wejście drzwiami podwójnymi przeszklonymi, które nie otwierają się automatyczne. Drzwi domyślnie otwiera się prawym skrzydłem, możliwość otwierania lewego skrzydła. Na podeście bezpośrednio przed drzwiami ograniczone pole manewrowe.

Za drzwiami znajduje się przedsionek prowadzący w lewą stronę do drugich przeszklonych drzwi otwieranych prawym skrzydłem (możliwość otwierania lewego skrzydła). Drzwi nie otwierają się automatycznie.

W sali w pierwszym pomieszczeniu na wprost od wejścia, znajdują się 3 stanowiska obsługi. W tej części jest filar, przy którym zamontowane są blaty (2 dla osoby stojącej, 1 przystosowany dla osoby na wózku). W sali znajdują się rzędy krzeseł. Obok sali jest poczekalnia i toalety, w tym jedna przystosowana dla osób z niepełnosprawnością. Do kolejnego pomieszczenia przejście przez drzwi przeszklone, które otwierają się prawym skrzydłem, nieautomatycznie (możliwość otwierania lewego skrzydła).

Po środku pomieszczenia jest filar. W pomieszczeniu jest łącznie 8 stanowisk obsługi, 2 po lewej stronie i 5 na wprost od wejścia. Z pomieszczenia, drzwi przeszklone, otwierane prawym skrzydłem, nieautomatycznie (możliwość otwierania lewego skrzydła) prowadzą do dodatkowego, ósmego stanowiska obsługi.

Po prawej stronie od wejścia we wnęce znajduje się stanowisko asystenckie (2 stoły i krzesło dla klienta).

Sala obsługi B. Dojście do sali B następuje z poziomu chodnika. Wejście do holu przez drzwi przeszklone jednoskrzydłowe, które nie otwierają się automatycznie. Za drzwiami znajduje się przedsionek prowadzący w lewą stronę przez drugie drzwi (otwarte w trakcie obsługi) do sali obsługi.

W sali w pierwszym pomieszczeniu są rzędy krzeseł – po lewej stronie przy ścianie oraz po prawej, gdzie znajduje się poczekalnia. Na wprost poczekalni są 3 stanowiska obsługi. Na środku poczekalni stoi filar. Za nim są 2 toalety, w tym jedna przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Kącik dla dzieci. W głębi sali po lewej stronie znajduje się kącik zabaw dla dzieci.

Do kolejnego pomieszczenia przejście przez drzwi przeszklone nieautomatyczne jednoskrzydłowe. Z holu pomieszczenia przejścia do 4 pokoi przez drzwi szklane, nieautomatyczne, jednoskrzydłowe. 3 pomieszczenia to pokoje przesłuchań, pomieszczenie najbardziej po lewej, to sala obsługi. W sali obsługi znajdują się 4 stanowiska obsługi.

Biura. Wejście do pomieszczeń biurowych Wydziału na wprost, we wnęce w budynku. Wejście z poziomu chodnika. Wejście do holu przez drzwi przeszklone, otwierane prawym skrzydłem, nieautomatycznie (możliwość otwierania lewego skrzydła). Po lewej stronie jest portiernia. Na wprost znajdują się schody (6 stopni), przy których zamontowana jest platforma dla osób z niepełnosprawnością. Platforma jest oznaczona i wyposażona w instrukcję obsługi. Brak pochylni. W holu są schody i winda. W windzie jest ograniczone pole manewrowe. Wyłącznie pracownicy mogą wjechać windą na każde piętro. Drzwi szklane są oznaczone pasami ostrzegawczymi kontrastującymi z otoczeniem i nie otwierają się automatycznie.

Toalety. 2 toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami – jedna przy sali obsługi A, druga przy sali obsługi B.

Pętla indukcyjna. Pętle indukcyjne są w obu salach obsługi – w sali A i w sali B.

Oznakowanie dla niewidomych. Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Pies asystujący. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Parking. Po przeciwnej stronie ulicy znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością i parking podziemny (wjazd i wyjazd od ulicy przed budynkiem).

4) ul. ks. J. Wujka 1, 61-581 Poznań

Lokalizacja. Do urzędu można dojechać autobusem i tramwajem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

Budynek. To budynek wielokondygnacyjny z lokalami użytkowymi i mieszkalnymi. Budynek jest czytelnie oznakowany. Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia urzędu, a na wyższych piętrach lokale użytkowe i mieszkaniowe.

Komórka organizacyjna. Wydział Spraw Obywatelskich.

Wejście. Drzwi zewnętrzne do części dostępnej dla klientów i drzwi wewnętrzne są przeszklone, jednoskrzydłowe i nie otwierają się automatycznie. W budynku znajduje się sala obsługi, poczekalnia z biletomatem i 2 monitorami, na których wyświetlane są numery stanowisk dla obsługiwanych biletów (numery wywoływane są także głosowo) oraz biura pracowników. W poczekalni są rzędy krzeseł z przejściem po środku i 2 blaty (dla osób stojących). Jest też stanowisko pracownika ochrony, który ma bezpośredni podgląd na poczekalnię oraz salę obsługi poprzez monitoring wizyjny (na monitorze). W sali obsługi znajduje się 15 stanowisk (włączając stanowisko informacji). Przy 13 stanowiskach stoją krzesła, a blaty są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Toalety. W części dostępnej dla klientów znajdują się 2 toalety, w tym 1 dla osób z niepełnosprawnością (wejście z poczekalni). Przewijak dla dzieci jest w toalecie dla osób z niepełnosprawnością.

Pętla indukcyjna. Jedno ze stanowisk obsługi w sali jest wyposażone w pętlę indukcyjną.

Oznakowanie dla niewidomych. Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Pies asystujący. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Parking. Na ulicach są ogólnodostępne miejsca postojowe.

5) ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań

Lokalizacja. Do urzędu można dojechać autobusem i tramwajem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

Budynek. Ma 5 kondygnacji (piwnica, parter, piętra od 1. do 3.). Budynek jest czytelnie oznakowany.

Komórka organizacyjna. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim.

Wejście. Dojście do budynku chodnikiem z barierami architektonicznymi (między innymi: nierówny chodnik i krawężniki). Przed wejściem do budynku znajdują się 2 stopnie, brak podjazdu i poręczy. Na podeście bezpośrednio przed drzwiami ograniczone pole manewrowe. Wejście drzwiami przeszklonymi, otwieranymi prawym skrzydłem (możliwość otwierania lewego skrzydła), które nie otwierają się automatycznie. Za drzwiami korytarz prowadzący przez drugie drzwi przeszklone, które nie otwierają się automatycznie. Na wprost są schody prowadzące na piętra budynku do biura Zespołu. Po prawej stronie jest boczny korytarz prowadzący do rejestracji, gabinetów lekarskich i toalety dla osób z niepełnosprawnością oraz biur Zespołu. W bocznym korytarzu znajdują się schody (4 stopnie) z poręczą zamontowaną po lewej stronie. Wejście drzwiami przeszklonymi, oznaczonymi pasem ostrzegawczym kontrastującym z otoczeniem otwieranymi lewym skrzydłem nieautomatycznie (możliwość otwierania prawego skrzydła). Drzwi szklane są oznaczone pasami ostrzegawczymi i kontrastują one z otoczeniem. Za drzwiami korytarz prowadzący do rejestracji, gabinetów lekarskich i toalety dla osób z niepełnosprawnością. Pod ścianą rząd krzeseł. Po lewej stronie znajduje się rejestracja z ladą dla osób stojących. Można ominąć wejście główne do budynku. Kierując się w prawo, chodnikiem przy ścianie budynku można dojść do bocznej ściany, przy której zamontowana jest platforma dla osób z niepełnosprawnością, obsługiwana przez pracownika. Po lewej stronie, na ścianie zamontowany jest dzwonek do przywołania pracownika. Dostęp do platformy jest możliwy także chodnikiem od strony ulicy (bariery: nierówny chodnik, drzwi od bramy, na drodze postawiony jest słupek i szlaban). Po wjeździe platformą, podest z ograniczonym polem manewrowym. Wejście drzwiami przeszklonymi, otwieranymi prawym skrzydłem, nieautomatycznie (możliwość otwierania drzwi lewym skrzydłem).

Toaleta. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością jest na parterze. Przewijak dla dzieci jest w toalecie dla osób z niepełnosprawnością.

Pętla indukcyjna. Pętla indukcyjna jest w rejestracji na parterze.

Oznakowanie dla niewidomych. Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Pies asystujący. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Parking. Na ulicach znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe także dla osób z niepełnosprawnością.

6) ul. Bystra 7, 61-366 Poznań

Lokalizacja. Do urzędu można dojechać tramwajem. W celu zlokalizowania dokładnego miejsca, kliknij na mapkę.

Budynek. Ma 11 kondygnacji (parter, piętra od 1. do 10.).

Komórka organizacyjna. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim. Zespół znajduje się na 1. piętrze.

Wejście. Dojście do budynku chodnikiem z barierami architektonicznymi (między innymi: nierówny chodnik i wysokie krawężniki). Przed wejściem do budynku znajdują się 2 stopnie i rampa
z poręczami. Wejście drzwiami przeszklonymi, otwieranymi automatycznie. Za drzwiami korytarz prowadzący przez drugie drzwi przeszklone, które otwierają się automatycznie. Na wprost są schody oraz winda prowadzące na 1. piętro budynku do pokojów. Po lewej stronie w holu znajduje się kolejna winda, którą można dostać się do pokojów. W holu po prawej stronie jest rejestracja
z ladą dla osób stojących. W holu są też 3 filary.

Po wejściu lub wjeździe na 1. piętrze korytarz z 1 filarem prowadzący na lewo do pokojów i na prawo do toalety. Pokoje i toaleta są oddzielone od korytarza drzwiami, które nie otwierają się automatycznie. W kolejnym korytarzu pod ścianami są rzędy krzeseł.

Toaleta. Toaleta na 1. piętrze dla osób z niepełnosprawnością, która częściowo spełnia wymogi dostępności. Pomieszczenie znajduje się w toalecie damskiej.

Pętla indukcyjna. Nie ma pętli indukcyjnej.

Oznakowanie dla niewidomych. Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Pies asystujący. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Parking. Przy budynku możliwość zaparkowania. Brak oznakowanych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

7) ul. Wiśniowa 13a, 61-477 Poznań

Lokalizacja. Do urzędu można dojechać autobusem, tramwajem i pociągiem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

Budynek. Ma 5 kondygnacji (piwnica, parter, piętra od 1. do 3.). Budynek jest czytelnie oznakowany.

Komórka organizacyjna. Wydział Powiadamiania Ratunkowego.

Tylko telefoniczna obsługa klientów.

Wejście. Dojście do budynku chodnikiem. Przed drzwiami znajdują się schody (4 stopnie) z barierkami po obu stronach. Istnieje możliwość ominięcia tych schodów, kierując się w lewo do podjazdu z barierkami po obu stronach. Bezpośrednio przed drzwiami jest podest z polem manewrowym dla wózków. Wejście przez dwuskrzydłowe, przeszklone drzwi z długą pionową poręczą. Drzwi otwierane prawym skrzydłem (możliwość otwierania lewego skrzydła). Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły. Za drzwiami jest hol, w którym znajduje się recepcja z ladą dla osób stojących. W budynku są 2 klatki schodowe. Po lewej stronie w holu znajdują się schody na piętra i korytarze do pomieszczeń. Poszczególne części korytarzy przedzielone są przeszklonymi drzwiami. W budynku znajdują się 2 windy, które obsługują poziom parter – 1. piętro i parter – 3. piętro.

Toaleta. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością jest na parterze.

Pętla indukcyjna. Ponieważ nie obsługujemy klientów wewnątrz budynku, nie ma pętli indukcyjnej.

Oznakowanie dla niewidomych. Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a (oprócz jednej windy).

Pies asystujący. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Parking. Miejsca parkingowe znajdują się na drodze prowadzącej bezpośrednio do budynku i wzdłuż wejścia. Brak miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością.

8) Pokrzywno 8, 61-315 Poznań

Lokalizacja. Do urzędu można dojechać autobusem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

Budynek. Ma 2 kondygnacje (parter i 1. piętro). Budynek jest czytelnie oznakowany. Pomieszczenia urzędu znajdują się na parterze budynku, w którym mieści się także prywatna firma.

Komórka organizacyjna. Biuro Organizacyjno-Administracyjne.

Brak obsługi klientów.

Wejście. Wejście drzwiami jednoskrzydłowymi, metalowymi, pełnymi w kolorze szarym. Drzwi otwierane nieautomatycznie, lewym skrzydłem. Za drzwiami korytarze prowadzące do pomieszczeń Biura i 3 magazynów.

Toaleta. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Pętla indukcyjna. Ponieważ nie obsługujemy klientów, nie ma pętli indukcyjnej.

Oznakowanie dla niewidomych. Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Pies asystujący. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Parking. Przy budynku możliwość zaparkowania. Brak oznakowanych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

9) Delegatura Urzędu w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz

Lokalizacja. Do urzędu można dojechać autobusem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

Budynek. Ma 5 kondygnacji (piwnica, parter, piętra 1. i 2., strych). Budynek jest czytelnie oznakowany i jest zabytkowy. Na parterze i każdym piętrze budynku są umieszczone czytelne informacje dotyczące komórek organizacyjnych Delegatury w Kaliszu oraz innych biur, które mieszczą się w budynku Delegatury.

Komórki organizacyjne:

 • Oddział Obsługi Delegatury
 • Oddział Spraw Cudzoziemców
 • Oddział Paszportów
 • Stanowisko do Spraw Polityki Społecznej
 • Stanowisko do Spraw Zdrowia
 • Stanowisko do Spraw Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
 • Posterunek Straży Łowieckiej.

Wejście. Brak schodów zewnętrznych (wejście z poziomu chodnika). Na ścianie budynku, po lewej stronie przy wejściu znajduje się dzwonek, który umożliwia przywołanie osoby z portierni. Wejście przez drzwi drewniane, dwuskrzydłowe otwierane tradycyjnie z samozamykaczem (w razie potrzeby możliwość otwierania drugiego skrzydła). Drzwi nie otwierają się automatycznie. Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły. Za drzwiami jest podest z ograniczonym polem manewrowym i 4 schody. Brak podjazdu i windy. W pobliżu wejścia do budynku znajduje się portiernia. Pracownik portierni informuje, gdzie znajdują się biura lub gdzie można załatwić sprawę. Na parterze jest wyznaczony pokój, w którym osoba z niepełnosprawnością może się spotkać z urzędnikiem. W budynku nie ma windy i podjazdu.

Toaleta. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Pętla indukcyjna. W budynku jest pętla indukcyjna.

Oznakowanie dla niewidomych. Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Pies asystujący. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Parking. Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny z miejscem dla osób z niepełnosprawnością.

10) Delegatura Urzędu w Koninie, Aleje 1 Maja 7, 62-510 Konin

Lokalizacja. Do urzędu można dojechać autobusem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

Budynek. Ma 4 kondygnacje (przyziemie, parter, 1. i 2. piętro). Budynek jest czytelnie oznakowany. Na parterze oraz na każdym piętrze budynku są umieszczone czytelne informacje dotyczące komórek organizacyjnych Delegatury w Koninie oraz innych biur mieszczących się w budynku Delegatury.

Komórki organizacyjne:

 • Oddział Obsługi Delegatury
 • Oddział Spraw Cudzoziemców
 • Oddział Paszportów
 • Stanowisko do Spraw Zdrowia
 • Stanowisko do Spraw Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
 • Posterunek Straży Łowieckiej.

Wejście. Brak schodów zewnętrznych – wejście z poziomu chodnika (przyziemie). Na ścianie budynku, po prawej stronie przy wejściu znajduje się dzwonek, który umożliwia przywołanie osoby z portierni. Wejście do budynku przez przybudówkę. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły. Wejście przez przeszklone drzwi z pionową klamką. Brak w pobliżu wejścia wydzielonej strefy do obsługi klientów. Pracownik portierni informuje, gdzie znajdują się biura lub gdzie załatwić sprawę. Na każde piętro można wjechać windą. Winda zatrzymuje się od poziomu chodnika. Winda zatrzymuje się też na parterze, czyli tam, gdzie znajduje się portiernia, tablica informacyjna i kasa.

Toalety. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością jest na parterze.

Pętla indukcyjna. W budynku jest pętla indukcyjna.

Oznakowanie dla niewidomych. Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Pokój cichej obsługi. W budynku jest pokój cichej obsługi i opiekuna z dzieckiem.

Pies asystujący. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Parking. Przed wejściem do budynku znajduje się parking ogólnodostępny z miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnością.

11) Delegatura Urzędu w Lesznie, Plac Kościuszki 4, 64-100 Leszno

Lokalizacja. Do urzędu można dojechać autobusem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

Budynek. Budynek jest zabytkowy. Ma 4 kondygnacje (parter, 1. i 2. piętro, strych). Budynek jest czytelnie oznakowany.

Komórki organizacyjne:

 • Oddział Obsługi Delegatury
 • Oddział Spraw Cudzoziemców
 • Oddział Paszportów
 • Stanowisko do Spraw Polityki Społecznej
 • Stanowisko do Spraw Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
 • Posterunek Straży Łowieckiej.

Wejście. Brak schodów zewnętrznych – wejście z poziomu chodnika. Na ścianie budynku, po prawej stronie przy wejściu znajduje się dzwonek, który umożliwia przywołanie osoby z portierni. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły. Wejście przez drzwi drewniane, otwierane prawym skrzydłem. Drugie drzwi wewnątrz budynku są wahadłowe. Na parterze po prawej stronie znajduje się portiernia. Pracownik portierni informuje, gdzie znajdują się biura lub gdzie załatwić sprawę. W pobliżu wejścia znajduje się wydzielona strefa do obsługi klientów. Na parterze jest wyznaczony pokój, w którym osoba z niepełnosprawnością może spotkać się z urzędnikiem. W budynku nie ma windy.

Toalety. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością jest na parterze.

Pętla indukcyjna. W budynku jest pętla indukcyjna.

Oznakowanie dla niewidomych. Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Kącik dla dzieci. W budynku jest kącik dla dzieci.

Pies asystujący. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Parking. Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny.

12) Delegatura Urzędu w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła

Lokalizacja. Do urzędu można dojechać autobusem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

Budynek. Ma 4 kondygnacje (piwnica, parter 1. i 2. piętro). Budynek jest czytelnie oznakowany.

Komórki organizacyjne:

 • Oddział Obsługi Delegatury
 • Oddział Spraw Cudzoziemców
 • Oddział Paszportów
 • Stanowisko do Spraw Polityki Społecznej
 • Posterunek Straży Łowieckiej.

Wejście. Przed wejściem do budynku znajdują się schody zewnętrzne, przy których są poręcze. Przy schodach jest platforma dla osób z niepełnosprawnością. Platforma jest oznaczona i wyposażona w instrukcję obsługi. Brak pochylni. Wejście do budynku przez przeszklone, rozsuwane drzwi wejściowe. Za drzwiami znajduje się przedsionek i drugie drzwi przeszklone rozsuwane. Na parterze jest portiernia. Pracownik portierni informuje, gdzie znajdują się biura lub gdzie załatwić sprawę.

Na parterze jest wyznaczony pokój, w którym osoba z niepełnosprawnością może spotkać się z urzędnikiem.

W budynku nie ma windy. Jest schodołaz, którego wykorzystanie wewnątrz budynku jest utrudnione ze względu na wąskie klatki schodowe.

Toalety. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością jest na parterze.

Pętla indukcyjna. W budynku jest pętla indukcyjna.

Oznakowanie dla niewidomych. Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Kącik dla dzieci. W budynku jest kącik dla dzieci.

Pies asystujący. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Parking. Na ulicy znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

13) Terenowy Punkt Paszportowy w Gnieźnie, Wydział Spraw Obywatelskich,

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Opis dostępności architektonicznej można znaleźć poprzez stronę: Powiat Gniezno.

14) Terenowy Punkt Paszportowy w Środzie Wielkopolskiej, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska

Opis dostępności architektonicznej można znaleźć poprzez stronę: Powiat Średzki.

15) Terenowy Punkt Paszportowy w Nowym Tomyślu, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl 

Opis dostępności architektonicznej można znaleźć poprzez stronę: Powiat Nowotomyski.

16) Terenowy Punkt Paszportowy w Ostrowie Wielkopolskim, Wydział Spraw Obywatelskich, Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

Opis dostępności architektonicznej można znaleźć poprzez stronę: Powiat Ostrowski.

17) Terenowy Punkt Paszportowy w Szamotułach, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Wojska Polskiego 1, 64-500 Szamotuły 

Opis dostępności architektonicznej można znaleźć poprzez stronę: PCPR Szamotuły.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Kontakt. Klient może komunikować się z pracownikami urzędu przez: e-mail, formularze kontaktowe JIRA (dotyczy Wydziału Spraw Cudzoziemców), ePUAP, tradycyjny list pocztowy oraz Skype’a, SMS, MMS na niektórych stanowiskach pracy.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu zobowiązuje się do wdrożenia różnych sposobów i rozwiązań technicznych, zapewniających dostęp do informacji opracowywanych w urzędzie oraz ułatwień komunikowania się z osobami o szczególnych potrzebach.

W budynkach preferowana jest obsługa alternatywna – pracownik wychodzi do klienta. Osoby niesłyszące i głuchoniewidome, które mają trudności w komunikowaniu się, mogą załatwić sprawy w urzędzie z pomocą tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, jeśli zgłoszą taką potrzebę.

Wniosek o tłumacza języka migowego i tłumacza-przewodnika. Wniosek znajduje się w zakładce: Zgłoszenia dotyczące świadczenia usługi tłumacza.

Co zrobiliśmy żeby poprawić dostępność?

Opracowaliśmy:

 • publikację „Dostępne dokumenty, zdjęcia, wykresy i ilustracje w praktyce”
 • instrukcję „Przepisy dotyczące dostępności w umowach i postępowaniach w zamówieniach publicznych”
 • „Poradnik prostego języka w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu”
 • „Standardy dostępności i savoir vivre w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu”
 • „Kartę komunikacji” z osobami ze szczególnymi potrzebami
 • „Zasady wejścia osoby z niepełnosprawnością z psem asystującym na teren Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu”.

Szkolimy się i promujemy dostępność nie tylko wśród pracowników urzędu.

Stworzyliśmy 2 alternatywne i mocno kontrastowe wersje kolorystyczne strony: czarno-białą i żółto-czarną, między którymi można swobodnie przełączać się przyciskami umieszczonymi nad nagłówkiem strony.

Zamieszczamy informacje tłumaczone na Polski Język Migowy w zakładce Dostępność.

Wojewoda Wielkopolski powołał Zespół do spraw prostego języka w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Urząd jest sygnatariuszem "Deklaracji prostego języka”.

Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 01.09.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 01.09.2020 - 16:50
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.06.2024 - 14:18