Deklaracja dostępności Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym (wytyczna WCAG 2.1 1.1.1)
 • Nie wszystkie nagrane materiały filmowe zawierają transkrypcję (wytyczna WCAG 2.1 1.2.2)
 • Nagrane materiały filmowe nie zawierają audiodeskrypcji (wytyczna WCAG 2.1 1.2.5)
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików załączników w formacie PDF

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewoda Wielkopolski
 • Adres: al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
 • E-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl
 • Telefon: 61 854 1917

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1) Kompleks budynków A, B i C

Komórki organizacyjne Urzędu mieszczące się w budynkach:

Budynek A

Budynek B

Budynek C

Budynek A: 12 kondygnacji (piwnica, parter, I-IX piętra)  ̶  al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań

Budynek B: 8 kondygnacji (piwnica, parter, I-V piętra, strych)  ̶  ul. Kościuszki 93, 61-916 Poznań

Budynek C: 6 kondygnacji (piwnica, parter, I-III piętra, strych)  ̶  al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań.

Budynki A, B i C są czytelnie oznakowane.

Brak znaczników dla niewidomych totupoint.

Oznakowania w języku Braille’a są jedynie w windach i przy wejściach do toalet.

Do budynków można wejść z psem asystującym.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze i na I piętrze. W toalecie na parterze jest przewijak dla dzieci.

Przy kompleksie budynków znajdują się ogólnodostępne parkingi z miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście dla klientów zewnętrznych do kompleksu budynków głównym wejściem w budynku A (wejścia do budynków B i C są dostępne wyłącznie dla pracowników). 

Przed budynkami A i C biegnie ciąg pieszy wzdłuż ulicy, oznakowany liniami naprowadzającymi. Odchodząc prostopadle od ulicy wchodzi się na plac, na którym znajduje się pięć drzew i pasy zieleni. Dalej jest sześć stopni oznaczonych kontrastowo i dotykowo. Po lewej stronie znajduje się podjazd z poręczami. Przed samym budynkiem znajdują się kolejne schody (sześć stopni); pierwszy i ostatni stopień jest oznaczony kontrastowo i dotykowo. Istnieje możliwość ominięcia schodów kierując się w lewo, w stronę parkingu urzędu przy bocznej ścianie budynku.

Wejście od strony parkingu na podest prowadzący do drzwi wejściowych jest dostosowane dla wózków. Wejście na parking jest chwilowo utrudnione i wymaga wsparcia. Prosimy skorzystać z dzwonka przy szlabanie przed parkingiem, aby przywołać obsługę do pomocy. Na podest można dostać się także sześcioma stopniami od ul. Ojca Honoriusza Kowalczyka. Pierwszy i ostatni stopień jest oznaczony kontrastowo i dotykowo.

Drzwi w budynku A są przeszklone, oznaczone pasami ostrzegawczymi kontrastującymi z otoczeniem otwierają się automatycznie. Za drzwiami jest przedsionek z dostępnym polem manewrowym. Po lewej stronie znajduje się portiernia. Wejście przez drugie drzwi przeszklone, oznaczone pasami ostrzegawczymi kontrastującymi z otoczeniem otwierane automatycznie do holu, w którym znajdują się prostokątne filary (trzy po lewej i trzy po prawej stronie).

W holu po prawej stronie znajduje się punkt informacyjny z pętlą indukcyjną, do którego należy się zgłosić po wejściu do budynku. Pracownik punktu informacyjnego skontaktuje się z pracownikiem właściwej komórki organizacyjnej Urzędu. Obsługa klientów odbywa się w wyznaczonym miejscu.

W holu budynku przy punkcie informacyjnym znajduje się pokój cichej obsługi dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W holu po prawej stronie znajdują się dwie windy dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Z holu na antresolę i wyższe piętra prowadzi klatka schodowa z poręczami po obu stronach. W budynkach A i C znajdują się także klatki schodowe i windy
(przy łączniku budynków B i C winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością). Klienci mogą poruszać się łącznikami pomiędzy budynkami (budynki A i B – na pięciu piętrach, budynki B i C – na parterze i trzech piętrach).

W łączniku B i C na parterze i I piętrze brak barier architektonicznych, na II  i III piętrze znajdują się schody. Przy schodach są platformy dla osób z niepełnosprawnością. Platformy są oznaczone i wyposażone w instrukcję obsługi. Brak pochylni. W przejściu pomiędzy budynkami B i C znajduje się winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Pomiędzy łącznikami w budynku na każdym piętrze znajdują się szklane drzwi oznaczone pasami ostrzegawczymi kontrastującymi z otoczeniem.

Do kompleksu budynków przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań można dojechać tramwajem i autobusem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

2) ul. Tadeusza Kościuszki 95, 61-713 Poznań

Budynek ma charakter zabytkowy.

Komórki organizacyjne Urzędu mieszczące się w budynku D:

Budynek: 5 kondygnacji (piwnica, wysoki parter, I-II piętra, strych).

Budynek jest czytelnie oznakowany. 

Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Wzdłuż ulicy, przy której mieści się budynek, znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe, w tym dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście drzwiami, które nie otwierają się automatycznie. Drzwi są otwierane lewym skrzydłem, możliwość otwierania prawego skrzydła. Za drzwiami jest przedsionek z ograniczonym polem manewrowym. W przedsionku na wprost znajduje się portiernia z ladą dla osób stojących. Obsługa klientów odbywa się w wyznaczonym miejscu (w holu w budynku przy al. Niepodległości 16/18).

Z przedsionka po prawej stronie wejście drzwiami, które nie otwierają się automatycznie. Drzwi otwierają się prawym skrzydłem (możliwość otwierania lewego skrzydła). Za wejściem schody z poręczami po obu stronach prowadzące do biur i na wyższe piętra. Brak podjazdów i windy.

Do siedziby można dojechać autobusem i tramwajem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

3) pl. Wolności 17, 61-739 Poznań

Komórka organizacyjna Urzędu mieszcząca się w budynku: Wydział Spraw Cudzoziemców

Budynek: 7 kondygnacji (piwnica, parter, I-V piętra).

Budynek jest czytelnie oznakowany. 

Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a. 

Do budynku można wejść z psem asystującym.
Po przeciwnej stronie ulicy znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością i parking podziemny (wjazd i wyjazd od ulicy przed budynkiem).

Wejścia do sali obsługi A i B (w obu salach znajdują się pętle indukcyjne) oraz pomieszczeń biurowych Wydziału znajdują się we wnęce w budynku. Przestrzeń wnęki jest ograniczona dwoma filarami. Z lewej strony znajduje się wejście do sali obsługi A. Z prawej strony znajdują się wejścia do pomieszczeń biurowych Wydziału i do sali obsługi B. Za filarami możliwe jest przejście wzdłuż wnęki, ograniczone niskimi stopniami oznakowanymi w kolorze żółtym.

Ścieżka dojścia do sali A podzielona jest na dwie części, z prawej strony jest jeden stopień, przy którym zamontowana jest barierka, z lewej strony znajduje się podjazd dla wózków. Pośrodku pomiędzy podjazdem i stopniem zamontowana jest druga barierka. 

Wejście drzwiami podwójnymi przeszklonymi, które nie otwierają się automatyczne. Drzwi są otwierane prawym skrzydłem, możliwość otwierania lewego skrzydła. Na podeście bezpośrednio przed drzwiami ograniczone pole manewrowe.

Za drzwiami znajduje się przedsionek prowadzący w lewą stronę do drugich drzwi przeszklonych, które nie otwierają się automatycznie, prawym skrzydłem (możliwość otwierania lewego skrzydła). 

W sali obsługi znajdują się pomieszczenia. W pierwszym pomieszczeniu, na wprost od wejścia znajdują się trzy stanowiska obsługi. W tej części jest filar, przy którym zamontowane są blaty (dwa dla osoby stojącej, jeden przystosowany dla osoby na wózku). W sali znajdują się rzędy krzeseł. Obok sali znajduje się poczekalnia i toalety, w tym jedna przystosowana dla osób z niepełnosprawnością. Do kolejnego pomieszczenia przejście przez drzwi przeszklone, które otwierają się prawym skrzydłem, nieautomatycznie (możliwość otwierania lewego skrzydła). 

Po środku pomieszczenia jest filar. W pomieszczeniu jest łącznie siedem stanowisk obsługi, dwa po lewej stronie i pięć na wprost od wejścia. Z pomieszczenia, drzwi przeszklone, otwierane prawym skrzydłem, nieautomatycznie (możliwość otwierania lewego skrzydła) prowadzą do dodatkowego stanowiska obsługi.

Po prawej stronie od wejścia we wnęce znajduje się Urzędomat oraz kącik zabaw dla dzieci.

Dojście do sali B następuje z poziomu chodnika. Wejście do holu przez drzwi przeszklone jednoskrzydłowe, które nie otwierają się automatycznie. Za drzwiami znajduje się przedsionek prowadzący w lewą stronę przez drugie drzwi (otwarte w trakcie obsługi) do sali obsługi.

W sali obsługi znajdują się pomieszczenia. W pierwszym są rzędy krzeseł po lewej stronie przy ścianie oraz po prawej gdzie znajduje się poczekalnia. Na wprost poczekalni są trzy stanowiska obsługi. Na środku poczekalni znajduje się filar. Za nim są dwie toalety w tym jedna przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

W głębi sali po lewej stronie znajduje się kącik zabaw dla dzieci.

Do kolejnego pomieszczenia przejście przez drzwi przeszklone nieautomatyczne jednoskrzydłowe. Z holu pomieszczenia przejścia do czterech pokoi przez drzwi szklane nieautomatyczne jednoskrzydłowe (trzy to pokoje przesłuchań, jeden – w przyszłości sala obsługi).

Wejście do pomieszczeń biurowych Wydziału na wprost, we wnęce w budynku. Wejście z poziomu chodnika. Wejście do holu przez drzwi przeszklone, otwierane prawym skrzydłem, nieautomatycznie (możliwość otwierania lewego skrzydła). Po lewej stronie jest portiernia. 

Na wprost znajdują się schody (sześć stopni), przy których zamontowana jest platforma dla osób z niepełnosprawnością. Platforma jest oznaczona i wyposażona w instrukcję obsługi. Brak pochylni. W holu znajdują się schody i winda. W windzie jest ograniczone pole manewrowe. Wyłącznie pracownicy mogą wjechać windą na każde piętro. Klienci mogą dostać się na V piętro, na którym znajdują się wydzielone pokoje obsługi. Na V piętrze brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością. Drzwi szklane są oznaczone pasami ostrzegawczymi kontrastującymi z otoczeniem i nie otwierają się one automatycznie.

Do siedziby można dojechać autobusem i tramwajem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

4) ul. ks. J. Wujka 1, 61-581 Poznań

Budynek: wielokondygnacyjny z lokalami użytkowymi i mieszkalnymi.

Komórka organizacyjna Urzędu mieszcząca się w budynku: Wydział Spraw Obywatelskich

Budynek jest czytelnie oznakowany.

Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

W części dostępnej dla klientów: znajdują się dwie toalety, w tym dla osób z niepełnosprawnością (wejście z poczekalni). Jest także przewijak dla dzieci. 

Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia urzędu, a na wyższych piętrach lokale użytkowe/mieszkaniowe. Na ulicach są ogólnodostępne miejsca postojowe. Drzwi zewnętrzne do części dostępnej dla klientów i drzwi wewnętrzne są przeszklone, jednoskrzydłowe i nie otwierają się automatycznie. W budynku znajduje się sala obsługi, poczekalnia z biletomatem i dwoma monitorami, na których wyświetlane są numery stanowisk dla obsługiwanych biletów (numery wywoływane są także głosowo) oraz biura pracowników. W poczekalni znajdują się rzędy krzeseł z przejściem po środku i dwa blaty (dla osób stojących). Jest też stanowisko pracownika ochrony, który ma bezpośredni podgląd na poczekalnię oraz salę obsługi poprzez monitoring wizyjny (na monitorze). W sali obsługi znajduje się piętnaście stanowisk (włączając stanowisko informacji). Jedno stanowisko jest wyposażone w pętlę indukcyjną. Przy trzynastu stanowiskach stoją krzesła, a blaty są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Do siedziby można dojechać autobusem i tramwajem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

5) ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań

Budynek: 5 kondygnacji (piwnica, parter, I-III piętra).

Komórka organizacyjna Urzędu mieszcząca się w budynku: Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim

Budynek jest czytelnie oznakowany. 

Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Na ulicach znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe także dla osób z niepełnosprawnością. Dojście do budynku chodnikiem z barierami architektonicznymi (między innymi nierówny chodnik, i krawężniki).

Przed wejściem do budynku znajdują się dwa stopnie, brak podjazdu i poręczy. Na podeście bezpośrednio przed drzwiami ograniczone pole manewrowe. Wejście drzwiami przeszklonymi, otwieranymi prawym skrzydłem (możliwość otwierania lewego skrzydła), które nie otwierają się automatycznie. Za drzwiami korytarz prowadzący przez drugie drzwi przeszklone, które nie otwierają się automatycznie. Na wprost znajdują się schody prowadzące na piętra budynku (biura Zespołu). Po prawej stronie znajduje się boczny korytarz prowadzący do rejestracji z pętlą indukcyjną, gabinetów lekarskich i toalety dla osób z niepełnosprawnością oraz pomieszczeń biurowych Zespołu. W bocznym korytarzu znajdują się schody (cztery stopnie) wraz z poręczą zamontowaną po lewej stronie. Wejście drzwiami przeszklonymi, oznaczonymi pasem ostrzegawczym kontrastującym z otoczeniem otwieranymi lewym skrzydłem nieautomatycznie (możliwość otwierania prawego skrzydła). Drzwi szklane są oznaczone pasami ostrzegawczymi i kontrastują one z otoczeniem.

Za drzwiami korytarz prowadzący do rejestracji z pętlą indukcyjną, gabinetów lekarskich i toalety dla osób z niepełnosprawnością. Pod ścianą rząd krzeseł. Po lewej stronie znajduje się rejestracja z ladą dla osób stojących. Istnieje możliwość ominięcia wejścia głównego do budynku. Kierując się w prawo, chodnikiem przy ścianie budynku można dojść do bocznej ściany, przy której zamontowana jest platforma dla osób z niepełnosprawnością, obsługiwana przez pracownika. Po lewej stronie, na ścianie zamontowany jest dzwonek w celu przywołania pracownika. Dostęp do platformy jest możliwy także chodnikiem od strony ulicy (bariery: nierówny chodnik, drzwi od bramy, na drodze postawiony jest słupek i szlaban). 

Po wjeździe platformą, podest z ograniczonym polem manewrowym. Wejście drzwiami przeszklonymi, otwieranymi prawym skrzydłem, nieautomatycznie (możliwość otwierania drzwi lewym skrzydłem).

Do siedziby można dojechać autobusem i tramwajem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

6) ul. Wiśniowa 13a, 61-477 Poznań

Budynek: 5 kondygnacji (piwnica, parter, I-III piętra).

Komórka organizacyjna Urzędu mieszcząca się w budynku: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Zdrowia. Brak obsługi klientów (oprócz obsługi telefonicznej).

Budynek jest czytelnie oznakowany. 

Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a (oprócz jednej windy). 

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Miejsca parkingowe znajdują się na drodze prowadzącej bezpośrednio do budynku i wzdłuż wejścia. Dojście do budynku następuje chodnikiem. Przed drzwiami znajdują się schody (cztery stopnie) z barierkami po obu stronach. Istnieje możliwość ominięcia tych schodów, kierując się w lewo do podjazdu z barierkami po obu stronach. Bezpośrednio przed drzwiami znajduje się podest z polem manewrowym dla wózków. Wejście przez dwuskrzydłowe, przeszklone drzwi 
z długą pionową poręczą. Drzwi otwierane prawym skrzydłem (możliwość otwierania lewego skrzydła). Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły. Za drzwiami jest hol, w którym znajduje się recepcja z ladą dla osób stojących. W budynku są dwie klatki schodowe. Po lewej stronie w holu znajdują się schody na piętra i korytarze do pomieszczeń (poszczególne części korytarzy przedzielone są przeszklonymi drzwiami). W budynku znajdują się dwie windy, które obsługują poziom parter-I piętro i parter-III piętro.

Do siedziby można dojechać autobusem, tramwajem i pociągiem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

7) Pokrzywno 8, 61-315 Poznań

Budynek: 2 kondygnacje (parter-I piętro).

Komórka organizacyjna Urzędu mieszcząca się w budynku: Biuro Organizacyjno-Administracyjne.

Pomieszczenia Urzędu znajdują się na parterze budynku, w którym mieści się także prywatna firma. Brak obsługi klientów zewnętrznych.

Budynek jest czytelnie oznakowany. 

Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Przy budynku możliwość zaparkowania. Brak oznakowanych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Wejście drzwiami jednoskrzydłowymi metalowymi, pełnymi w kolorze szarym. Drzwi otwierane nieautomatycznie, lewym skrzydłem. Za drzwiami korytarze prowadzące do pomieszczeń Biura i trzech magazynów.

Do siedziby można dojechać autobusem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

8) Delegatura Urzędu w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz

Budynek ma charakter zabytkowy. 

Budynek: 5 kondygnacji (piwnica, parter, I-II piętra, strych).

Komórki organizacyjne Urzędu mieszczące się w budynku:

 • Oddział Obsługi Delegatury
 • Stanowisko do Spraw Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
 • Stanowisko do Spraw Polityki Społecznej
 • Oddział Spraw Cudzoziemców
 • Posterunek Straży Łowieckiej
 • Oddział Paszportów
 • Stanowisko do Spraw Zdrowia

Budynek jest czytelnie oznakowany. Znajduje się w nim pętla indukcyjna.

Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny z miejscem dla osób z niepełnosprawnością. 

Brak schodów zewnętrznych (wejście z poziomu chodnika). Na ścianie budynku, po lewej stronie przy wejściu znajduje się dzwonek, który umożliwia przywołanie osoby z portierni.

Wejście przez drzwi drewniane, dwuskrzydłowe otwierane tradycyjnie z samozamykaczem (w razie potrzeby możliwość otwierania drugiego skrzydła). Drzwi otwierane nieautomatycznie. Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły. Za drzwiami znajduje się podest z ograniczonym polem manewrowym i cztery schody. Brak podjazdu i windy.

W pobliżu wejścia do budynku znajduje się portiernia. Do pracownika portierni można się zgłosić w celu zapytania o miejsce załatwienia sprawy. Istnieje możliwość obsługi klientów z niepełnosprawnością w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze. Z uwagi na bariery architektoniczne w budynku nie ma windy.

Do siedziby można dojechać autobusem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

9) Delegatura Urzędu w Koninie, Aleje 1 Maja 7, 62-510 Konin

Budynek: 4 kondygnacje (przyziemie, parter, I-II piętra).

Komórki organizacyjne Urzędu mieszczące się w budynku:

 • Oddział Obsługi Delegatury
 • Stanowisko do Spraw Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
 • Oddział Spraw Cudzoziemców
 • Posterunek Straży Łowieckiej
 • Oddział Paszportów
 • Stanowisko do Spraw Zdrowia

Budynek jest czytelnie oznakowany (na poziomie 0 oraz na każdym piętrze budynku są umieszczone czytelne informacje dotyczące komórek organizacyjnych Delegatury w Koninie oraz jednostek obcych mieszczących się w budynku Delegatury). Znajduje się w nim pętla indukcyjna, pokój cichej obsługi i opiekuna z dzieckiem.

Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze (poziomie 0).

Przed wejściem do budynku znajduje się parking ogólnodostępny z miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnością. Brak schodów zewnętrznych (wejście z poziomu chodnika). 
Na ścianie budynku, po prawej stronie przy wejściu znajduje się dzwonek, który umożliwia przywołanie osoby z portierni. Wejście do budynku przez przybudówkę. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły. Wejście przez przeszklone drzwi z pionową klamką. Brak w pobliżu wejścia wydzielonej strefy do obsługi klientów. W celu zapytania o miejsce załatwienia sprawy można zgłosić się do pracownika portierni. 

Na każde piętro można wjechać windą, która zatrzymuje się od poziomu "-1" (poziomu chodnika) i zatrzymuje się na poziomie "0" (w miejscu, gdzie znajduje się portiernia, tablica informacyjna i kasa).

Do siedziby można dojechać autobusem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

10) Delegatura Urzędu w Lesznie, Plac Kościuszki 4, 64-100 Leszno

Budynek ma charakter zabytkowy. 

Budynek: 4 kondygnacje (parter, I-II piętra, strych).

Komórki organizacyjne Urzędu mieszczące się w budynku (parter-I piętro):

 • Oddział Obsługi Delegatury.
 • Stanowisko do Spraw Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
 • Oddział Spraw Cudzoziemców.
 • Państwowa Straż Łowiecka.
 • Oddział Paszportów.
 • Stanowisko do Spraw Polityki Społecznej.

Budynek jest czytelnie oznakowany. Znajduje się w nim pętla indukcyjna oraz kącik dla dzieci.

Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny.

Brak schodów zewnętrznych (wejście z poziomu chodnika). Na ścianie budynku, po prawej stronie przy wejściu znajduje się dzwonek, który umożliwia przywołanie osoby z portierni. 

Drzwi nie otwierają się automatycznie. Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły.

Wejście przez drzwi drewniane, otwierane prawym skrzydłem. Drugie drzwi wewnątrz budynku są wahadłowe. Na parterze po prawej stronie znajduje się portiernia. Do pracownika portierni można się zgłosić w celu zapytania o miejsce załatwienia sprawy. 

W pobliżu wejścia znajduje się wydzielona strefa do obsługi klientów. Istnieje możliwość obsługi klientów z niepełnosprawnością w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze. 

Z uwagi na bariery architektoniczne w budynku nie ma windy.

Do siedziby można dojechać autobusem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

11) Delegatura Urzędu w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła

Budynek: 4 kondygnacje (piwnica, parter, I-II piętra).

Komórki organizacyjne Urzędu mieszczące się w budynku (parter – II piętro):

 • Oddział Obsługi Delegatury.
 • Stanowisko do Spraw Polityki Społecznej.
 • Oddział Spraw Cudzoziemców.
 • Posterunek Straży Łowieckiej.
 • Oddział Paszportów.
 • Stanowisko do Spraw Zdrowia.

Budynek jest czytelnie oznakowany. Znajduje się w nim pętla indukcyjna oraz kącik dla dzieci.

Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Na ulicy znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Przed wejściem do budynku znajdują się schody zewnętrzne, przy których są poręcze. Przy schodach jest platforma dla osób z niepełnosprawnością. Platforma została oznaczona i wyposażona w instrukcję obsługi.

Brak pochylni. Wejście do budynku przez przeszklone, rozsuwane drzwi wejściowe. Za drzwiami znajduje się przedsionek i drugie drzwi przeszklone rozsuwane. Na parterze jest portiernia. 

Do pracownika portierni można się zgłosić w celu zapytania o miejsce załatwienia sprawy. Istnieje możliwość obsługi klientów z niepełnosprawnością w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze.

W budynku nie ma windy. Delegatura posiada schodołaz, którego wykorzystanie wewnątrz budynku jest utrudnione ze względu na wąskie klatki schodowe.

Do siedziby można dojechać autobusem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

12) Terenowy Punkt Paszportowy w Gnieźnie, Wydział Spraw Obywatelskich,

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Opis dostępności architektonicznej można znaleźć poprzez stronę: Powiat Gniezno.

13) Terenowy Punkt Paszportowy w Środzie Wielkopolskiej, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska

Opis dostępności architektonicznej można znaleźć poprzez stronę: Powiat Średzki.

14) Terenowy Punkt Paszportowy w Nowym Tomyślu, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl 

Opis dostępności architektonicznej można znaleźć poprzez stronę: Powiat Nowotomyski.

15) Terenowy Punkt Paszportowy w Ostrowie Wielkopolskim, Wydział Spraw Obywatelskich, Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

Opis dostępności architektonicznej można znaleźć poprzez stronę: Powiat Ostrowski.

16) Terenowy Punkt Paszportowy w Szamotułach, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Wojska Polskiego 1, 64-500 Szamotuły 

Opis dostępności architektonicznej można znaleźć poprzez stronę: PCPR Szamotuły.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Klient może komunikować się z pracownikami urzędu przez: e-mail, ePUAP, z wykorzystaniem korespondencji papierowej oraz Skype’a, SMS, MMS na niektórych stanowiskach pracy. Są portale społecznościowe Facebook i Twitter.

W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe. Osoby niesłyszące i głuchoniewidome mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w urzędzie będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika po zgłoszeniu takiej potrzeby.

Wniosek o zapewnienie tłumacza znajduje się w zakładce: Zgłoszenia dotyczące świadczenia usługi tłumacza.

W budynku A w punkcie informacyjnym znajduje się pętla indukcyjna.

Mimo trudności wynikających z rozproszenia siedzib komórek organizacyjnych Urzędu, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu zobowiązuje się do wdrożenia różnych sposobów i rozwiązań technicznych, zapewniających dostęp do informacji opracowywanych w Urzędzie oraz ułatwień komunikowania się z osobami o szczególnych potrzebach.

Co zrobiliśmy żeby poprawić dostępność?

W ramach działań na rzecz poprawy dostępności opracowaliśmy:

 1. opracowaliśmy:
  • publikację „Dostępne dokumenty, zdjęcia, wykresy i ilustracje w praktyce”,
  • instrukcję „Zapisy dotyczące dostępności w umowach i postępowaniach w zamówieniach publicznych”,
  • „Poradnik prostego języka w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu”,
  • „Standardy dostępności i savoir vivre w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu”.
 2. szkolimy się i promujemy dostępność nie tylko wśród pracowników urzędu

oraz

Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 01.09.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 01.09.2020 - 16:50
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.11.2023 - 08:29