Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym (wytyczna WCAG 2.1 1.1.1).
 • Nie wszystkie nagrane materiały filmowe zawierają transkrypcję (wytyczna WCAG 2.1 1.2.2).
 • Nagrane materiały filmowe nie zawierają audiodeskrypcji (wytyczna WCAG 2.1 1.2.5).
 • Brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym.
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewoda Wielkopolski
 • Adres: al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
 • E-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl
 • Telefon: 618541917

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1) al. Niepodległości 16/18 (bud. A, B i C)

Drzwi do budynku A otwierane automatycznie, winda, podjazd do budynku A, miejsca parkingowe przed podjazdem do budynku A, Punkt Obsługi Klienta w holu głównym i toaleta dla osób z niepełnosprawnością na parterze.

budynek A (parter - IX p.)

 • Gabinet Wojewody.
 • Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego.
 • Wydział Polityki Społecznej.
 • Biuro Organizacyjno-Administracyjne.
 • Biuro Obsługi i Informatyki.
 • Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru.
 • Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości.
 • Wydział Zdrowia.
 • Zespół Audytu Wewnętrznego.

budynek B (poziom -1, parter - V p.)

 • Gabinet Wojewody.
 • Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego.
 • Wydział Finansów i Budżetu.
 • Biuro Obsługi i Informatyki.
 • Biuro Organizacyjno-Administracyjne.
 • Państwowa Straż Łowiecka.
 • Wydział Zdrowia.

budynek C (parter - IV p.)

Dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnością przez łącznik do budynku B, na schodach piętra II i III platforma.

 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
 • Wydział Infrastruktury i Rolnictwa.
 • Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru.
 • Wydział Polityki Społecznej.
 • Wydział Zdrowia.

2) ul. Tadeusza Kościuszki 95 (budynek D)

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością – brak możliwości przystosowania z uwagi na wysokie schody.

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami jest możliwa w Punkcie Obsługi Klienta w budynku B.

Parter  ̶  II p.

 • Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu.
 • Wydział Spraw Obywatelskich (sekretariat, biura).

3) pl. Wolności 17 (parter - V p.) – sale obsługi na parterze

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowana przy sali obsługi. Winda osobowa od parteru do piątego piętra oraz winda dla osób z niepełnosprawnością przy wejściu głównym.

 • Wydział Spraw Cudzoziemców.

4) ul. Ks. Jakuba Wujka 1 (parter) – sala obsługi na parterze

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością, przestronna poczekalnia bez barier architektonicznych.

 • Wydział Spraw Obywatelskich.

5) ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 (parter, II p.)

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami na parterze, winda dla osób z niepełnosprawnością.

 • Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim.

6) ul. Wiśniowa 13a (parter - I p.)

Brak obsługi klienta.

 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

7) Pokrzywno 8 (parter)

Brak obsługi klienta.

 • Biuro Organizacyjno-Administracyjne.

8) Delegatura Urzędu w Kaliszu, ul. Kolegialna 4 (parter - I p.)

Drzwi wejściowe drewniane, dwuskrzydłowe otwierane tradycyjnie z samozamykaczem, brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością – ze względu na zabytkowy charakter brak możliwości wykonania podjazdu, wejście usytuowane bezpośrednio z ulicy, brak windy – ze względu na bariery architektoniczne.

 • Punkt Obsługi Klientów Oddział Cudzoziemców i Oddział Paszportów zlokalizowany jest na parterze budynku (pok. nr 2 i 12).
 • Toaleta na parterze jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.
 • Przed budynkiem znajduje się w strefie płatnej miasta parking z miejscem dla osób
  z niepełnosprawnością.

W przypadkach zgłoszenia się w Delegaturze osoby ze szczególnymi potrzebami – pracownik Służby Ochrony zgłasza odpowiednim pracownikom konieczność skontaktowania się z klientem na parterze celem załatwienia sprawy.

 • Stanowisko do Spraw Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
 • Stanowisko do Spraw Organizacyjno-Administracyjnych.
 • Stanowisko do Spraw Obsługi i Informatyki.
 • Stanowisko do Spraw Polityki Społecznej.
 • Oddział Spraw Cudzoziemców.
 • Posterunek Straży Łowieckiej.
 • Oddział Paszportów.
 • Stanowisko do Spraw Zdrowia.

9) Delegatura Urzędu w Koninie, Aleje 1 Maja 7 (I p. i II p., bez parteru)

 • Dojście do budynku: chodnik o szerokości około 8 m.
 • Wejście do budynku z przybudówki: około 5 m szerokości chodnika.
 • Miejsce parkingowe: parking miejski wzdłuż budynku z 1 miejscem parkingowym.
 • Wejście do budynku: przeszklone (całe) z drzwiami o szerokości skrzydeł 2x1m, klamka - poręcz pionowa: dół na wysokości około 0,70 m do około 1,4 m góra.
 • Winda: z poziomu "-1" (poziomu chodnika), zatrzymuje się na poziomie "0" w miejscu gdzie znajduje się m.in. tablica informacyjna, kasa i portiernia.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością: poziom "0" (parter), drzwi o szerokości około 0,9 m.
 • Klatki schodowe: szerokość około 1,5 m z poręczą metalową z możliwością chwytu poniżej bariery głównej (poręcz składa się z prętów metalowych poziomych ułożonych co około
  30 cm), biegi schodów nie zakręcają i przechodzą w spoczniki o szerokości 1,2 m.
 • Ciągi komunikacyjne: korytarze z wejściami do pokoi ̶  szerokość około 1,8 m, 2 hole: na parterze i I piętrze, szerokość drzwi do pokoi  ̶  około 0,8 m.
 • Korytarze: pokryte terketem w kolorze ciemna zieleń od strony ścian z jasnymi kwadratami w środku.
 • Hole: kamień naturalny.
 • Ściany: kolor jasnoszary.
 • Biletomat i panel informacyjny (Oddział Spraw Cudzoziemców): wysokość powyżej 1,2m, ekrany odchylone do tyłu.

 

 • Stanowisko do Spraw Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
 • Stanowisko do Spraw Organizacyjno-Administracyjnych.
 • Stanowisko do Spraw Obsługi i Informatyki.
 • Oddział Spraw Cudzoziemców.
 • Posterunek Straży Łowieckiej.
 • Oddział Paszportów.
 • Stanowisko do Spraw Zdrowia.

10) Delegatura Urzędu w Lesznie, Plac Kościuszki 4 (parter - I p.)

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze. W przypadku konieczności obsługi klientów z niepełnosprawnością w zakresie zadań komórek zlokalizowanych na I piętrze budynku istnieje możliwość ich obsługi w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze.

 • Stanowisko do Spraw Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
 • Stanowisko do Spraw Organizacyjno-Administracyjnych.
 • Stanowisko do Spraw Obsługi i Informatyki.
 • Oddział Spraw Cudzoziemców.
 • Państwowa Straż Łowiecka.
 • Oddział Paszportów.
 • Stanowisko do Spraw Polityki Społecznej.

11) Delegatura Urzędu w Pile, ul. Dzieci Polskich 26 (parter - II p.)

Obsługa klienta zewnętrznego (Oddział Paszportów i Oddział Spraw Cudzoziemców) odbywa się na parterze, dostęp na ten poziom osobom z niepełnosprawnością jest umożliwiony za pomocą platformy (dźwigu) zamontowanej przy schodach wejściowych do budynku. Delegatura posiada także schodołaz, którego wykorzystanie wewnątrz budynku jest utrudnione ze względu na wąskie klatki schodowe.

 • Stanowisko do Spraw Organizacyjno-Administracyjnych.
 • Stanowisko do Spraw Obsługi i Informatyki.
 • Stanowisko do Spraw Polityki Społecznej.
 • Oddział Spraw Cudzoziemców.
 • Posterunek Straży Łowieckiej.
 • Oddział Paszportów.
 • Stanowisko do Spraw Zdrowia.

12) Terenowy Punkt Paszportowy w Gnieźnie

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10.

Obsługa klienta zewnętrznego odbywa się na parterze, w budynku dostępna jest toaleta dla osób
z niepełnosprawnością, przestrzenie komunikacyjne prowadzące do budynku są wolne od barier poziomych i pionowych, możliwe jest wejście do budynku z psem asystującym, zapewniona jest bezpieczna ewakuacja z budynku osobom z niepełnosprawnością, istnieją 3 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

 • Wydział Spraw Obywatelskich

13) Terenowy Punkt Paszportowy w Środzie Wielkopolskiej

Starostowo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej, ul. Żwirki i Wigury 1.

Obsługa klienta zewnętrznego odbywa się na wysokim parterze. Zapewniony jest podjazd dla osób
z niepełnosprawnością i wózków dziecięcych do budynku, dostępna jest toaleta dla osób
z niepełnosprawnością, możliwe jest wejście do budynku z psem asystującym i zapewniona jest bezpieczna ewakuacja z budynku osób z niepełnosprawnością. Brak miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością.

 • Wydział Spraw Obywatelskich.

14) Terenowy Punkt Paszportowy w Nowym Tomyślu

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33.

Obsługa klienta zewnętrznego odbywa się na I piętrze. Zapewniony jest podjazd dla osób
z niepełnosprawnością i wózków dziecięcych do budynku, natomiast w budynku znajduje się schodołaz. W budynku dostępna jest także toaleta dla osób z niepełnosprawnością, możliwe jest wejście do budynku z psem asystującym i zapewniona jest bezpieczna ewakuacja z budynku osób
z niepełnosprawnością. Dostępne jest także miejsce parkingowe przeznaczone dla osób
z niepełnosprawnością.

 • Wydział Spraw Obywatelskich.

15) Terenowy Punkt Paszportowy w Ostrowie Wielkopolskim

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 16.

Obsługa klienta odbywa się na II piętrze. Brak podjazdu, winda zjeżdża do poziomu 0
i umożliwia wjazd z parkingu. W budynku dostępna jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością, możliwe jest wejście do budynku z psem asystującym i zapewniona jest bezpieczna ewakuacja
z budynku osób z niepełnosprawnością. Dostępne jest miejsce parkingowe przeznaczone dla osób
z niepełnosprawnością.

 • Wydział Spraw Obywatelskich.

16) Terenowy Punkt Paszportowy w Szamotułach

Starostwo Powiatowe w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1.

Obsługa klienta zewnętrznego odbywa się na parterze. W budynku dostępna jest toaleta dla osób
z niepełnosprawnością, możliwe jest wejście do budynku z psem asystującym i zapewniona jest bezpieczna ewakuacja z budynku osób z niepełnosprawnością. Przestrzenie komunikacyjne prowadzące do budynku są wolne od barier poziomych i pionowych. Brak miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością.

 • Wydział Spraw Obywatelskich.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Klient może komunikować się z pracownikami Urzędu przez: e-mail, SMS, MMS lub Facebook i Tweeter. Nie ma możliwości wykorzystania zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje. W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe. Osoby niesłyszące mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Urzędzie będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza migowego w terminie wyznaczonym przez interesanta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby na adres email: dostepnosc@poznan.uw.gov.pl.

W budynkach nie znajdują się urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w tym pętla indukcyjna, system FM, system IR lub system Bluetooth.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a poza dźwigami osobowymi.

Co robimy żeby poprawić dostępność?

Planujemy przeprowadzić inwentaryzację dostępności i opracować Standardy Dostępności w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Autor: Łukasz Mikołajczyk
Data utworzenia: 01.09.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 01.09.2020 - 16:50
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.10.2020 - 07:37