Otwarty konkurs „ Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

Treść archiwalna

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 187 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz.887, z późn. zm.) ogłasza - w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 - otwarty konkurs ofert pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” i zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego do składania ofert w zakresie Programu. Na konkurs przeznaczono kwotę 7.800.000 zł. Ofertę należy nadesłać listem poleconym do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dopiskiem na kopercie Oferta na konkurs „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, w terminie 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia konkursowego na stronie internetowej MPiPS, tj. do 9 maja 2012 r.

Na stronie ministerialnej MIPS w zakładce Aktualności – konkurs „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” znajdują się: informacje o ogłoszeniu, pliki do pobrania – oferta konkursowa część A i część B.

Autor: Renata Pyżalska
Data utworzenia: 19.04.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.05.2015 - 08:31