Otwarty konkurs „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”

Treść archiwalna

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu rozwoju systemu pieczy zastępczej

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz.887, z późn. zm.) ogłasza - w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „ zwanego dalej „Programem” - otwarty konkurs ofert pn. „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego” i zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego do składania ofert w zakresie Programu. Na konkurs przeznaczono kwotę 5.000.000 zł.
Ofertę należy nadesłać listem poleconym do właściwego miejscowo urzędu wojewódzkiego z dopiskiem na kopercie Oferta na konkurs „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”, w terminie 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia konkursowego na stronie internetowej MPiPS, tj. do 20 kwietnia 2012 r.

Ponadto proszę przesłać mailem tylko CZĘŚĆ B oferty zatytułowaną „Szkolenia rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka” na adres: itanska@poznan.uw.gov.pl

Ogłoszenie wraz z ofertą znajduje się na stronie MPiPS w zakładce Aktualności-piecza zastępcza.

Autor: Ilona Tańska
Data utworzenia: 04.04.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.05.2015 - 08:30