Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności - edycja 2015

Treść archiwalna

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy) do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

W bieżącym roku na realizację „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 5.000.000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50.000 zł. Maksymalna kwota dotacji wynosi 300.000 zł.

Oferty konkursowe można przesyłać do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 61 – 713 Poznań, al. Niepodległości 16/18, bud. B, pok. 025 w terminie do dnia 23 lutego 2015 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 61 8541846 lub 61 8541690.

Autor: Adam Jezierski
Data utworzenia: 29.01.2015
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.01.2016 - 14:38