Prowadzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Treść archiwalna

OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

Działając na podstawie 22 pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j., Dz. U. z 2013 poz. 182, ze zm.) Wojewoda Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych, określonych w art. 25 ust. 1 ww. ustawy (organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie < t.j., Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 > oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy) prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, na realizację programu:

Prowadzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

I) Wysokość dotacji na realizację zadania

 • Kwota dotacji na realizację zadania wynosi – 140.000,00 zł.

W uzasadnionych przypadkach kwota dotacji może ulec zmianie. 

II) W ramach programu w szczególności oczekiwana jest realizacja następujących działań:

 • prowadzenie poradnictwa prawnego / obywatelskiego z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, karnego, rodzinnego, prawa pracy itp. w zakresie spraw: mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia i bezrobocia, imigracji / repatriacji, zadłużenia / finansowych,
 • niepełnosprawności, obywatela a instytucji, pozbawienia wolności, spadkowych, konsumenckich, stosunków międzyludzkich, własności itp.
 • diagnozowanie problemów prawnych i wskazywanie sposobów ich rozwiązania,
 • wskazywanie wytycznych odnośnie sporządzania pism procesowych (np. pozwu, wniosku, odwołania, zażalenia itp.).

III)   Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne

1. wydatki  kwalifikowalne

1.1 Koszty bezpośrednie projektu:

W ramach programu wydatkami kwalifikowalnymi wydatkami są:

 • koszty wynagrodzeń personelu zabezpieczającego właściwe wykonanie zadań projektu
 • inne koszty wynikające z tematyki programu związane z właściwą realizacją projektu o ile zostaną merytorycznie uzasadnione przez oferenta oraz uzyskają akceptację Komisji opiniującej wnioski składane w ramach programu.

1.2 Koszty pośrednie projektu. Maksymalnie 10% kwoty dotacji:

Wydatkami kwalifikowalnymi związanymi z obsługą administracyjną projektu są:

 • wynagrodzenia osób koordynujących wykonywanie zadań projektu podmiotu uprawnionego,
 • wynagrodzenia obsługi księgowej związanej z wykonywaniem zadań projektu podmiotu uprawnionego,
 • wydatki związane z zakupem materiałów biurowych niezbędnych dla realizacji zadań projektu podmiotu uprawnionego,
 • wydatki związane z opłatami eksploatacyjnymi w ramach zadań projektu podmiotu uprawnionego.

2. Wydatki niekwalifikowalne

Zakres dofinansowania nie obejmuje:

 • inwestycji związanych z budową nowych obiektów przeznaczonych na placówki pomocy,
 • zakupu nieruchomości;
 • wydatków na zakup środków trwałych (tj. wydatków powyżej 3,5 tys. złotych),
 • kosztów wyposażenia oraz utrzymania biura (lub biur) podmiotu uprawnionego a także kosztów wynagrodzenia pracowników, o ile nie służą one bezpośrednio realizacji zadań w ramach projektu.

IV) Wysokość środków własnych w realizacji zadania:

 • dotacja Wojewody Wielkopolskiego nie może być wyższa niż 90% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację projektu,
 • kwotę minimum 10% wkładu własnego mogą stanowić w całości lub częściowo środki finansowe, którymi dysponuje podmiot uprawniony (własne lub pochodzące z innych źródeł publicznych) i / lub tzw. wkład osobowy rozumiany jako praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy.

V) Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:

 1. realizacja działań przewidzianych w konkursie na terenie województwa wielkopolskiego,
 2. prawidłowo i kompletnie wypełniony wzór oferty określony w załączniku Nr 1 do  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. nr 6 poz. 25),
 3. załączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności * zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestry oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 297, poz. 1760) wydruk odpisu z wyszukiwarki Ministerstwa Sprawiedliwości ma charakter urzędowego dokumentu i można się nim posługiwać, kiedy wymagany jest aktualny odpis KRS.
 4. załączenie aktualnego statutu (organizacje ubiegające się o dofinansowanie powinny posiadać zapis o działalności w zakresie pomocy społecznej),
 5. załączenie ewentualnych pełnomocnictw niezbędnych do reprezentowania podmiotu,

Wszystkie wymienione wyżej załączniki muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem.

Prosimy o niezałączanie do oferty innych dokumentów niż wyżej wymienione.

 • W ramach przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji rozliczane będą wydatki związane z realizacją projektu, ponoszone od dnia zawarcia umowy do dnia 20 listopada 2015 r., w związku z powyższym powinno to być uwzględnione w harmonogramie i kosztorysie przedstawionym w ofercie konkursowej
 • Przy kalkulacji wysokości dofinansowania projektów podmiotów uprawnionych będzie brany pod uwagę wkład własny oferenta (finansowy oraz osobowy). Dotacja Wojewody Wielkopolskiego nie może przekroczyć 90% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację projektu. Udziału własnego nie można finansować z innych środków przekazanych z budżetu Wojewody Wielkopolskiego (np. otrzymanych w ramach innych konkursów, dotacji celowych na realizację innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej).
 • Koszty pośrednie nie mogą przekroczyć 10% ogólnej  kwoty wnioskowanej dotacji.

VI) Termin i warunki realizacji zadania

Zadanie powinno zostać zrealizowane, na warunkach określonych w odrębnej umowie, do dnia 20 listopada 2015 roku.

VII) Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert rozpoczyna się dnia 20 lutego 2015 r., upływa z dniem 13 marca 2015 r. Oferty należy składać w Kancelarii Głównej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, budynek B, pokój 025. W przypadku nadesłania oferty pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

VIII) Zasady składania wniosków na finansowe wsparcie projektów podmiotów uprawnionych:

 1. zgłoszone wnioski do konkursu nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu ich składania,
 2. złożenie wniosku na wsparcie finansowe projektu podmiotu uprawnionego nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości,
 3. w przypadku przyznania dofinansowania w kwocie mniejszej niż wnioskowana, organizacja pozarządowa zostanie poinformowana o kwocie i przeznaczeniu przyznanej dotacji oraz będzie zobowiązana do przedstawienia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dofinansowania oraz korekty harmonogramu realizacji zadania.

IX) Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 10 kwietnia 2015 roku. Rozstrzygnięcia konkursu są publikowane na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozpatrywane pod względem merytorycznym będą jedynie oferty spełniające wszystkie wymagane kryteria formalne.

Ocena formalna polega na sprawdzenia kompletności i prawidłowości oferty, zgodnie z wymaganiami podanymi w ogłoszeniu. Oceny formalnej dokonują pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia WUW.

Ocena merytoryczna ofert zostanie przeprowadzona przez Komisję powołaną przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Ponadto, przy wyborze ofert uwzględnione zostaną tryb i kryteria określone w art. 13-15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j., Dz. U. z 2014 r. poz. 1118):

1. kryteria merytoryczne:

 • zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym,
 • określony adresat projektu,
 • zakładane rezultaty realizacji zadania,

2. kryteria finansowe:

 • koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem,
 • udział środków własnych oferenta,
 • spójność kosztorysu z opisem zadania,

* Kosztorys przedstawiony w ofercie musi być skonstruowany prawidłowo. Jeśli kosztorys oferty zostanie skonstruowany w sposób chaotyczny, mało przejrzysty, utrudniający jego ocenę - wówczas wniosek może zostać odrzucony ze względów formalnych.

3. kryteria organizacyjne:

 • dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu,
 • zasoby kadrowe i rzeczowe oferenta,

4. rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych, we wcześniejszych konkursach, środków,

5. atrakcyjność, innowacyjność / kontynuacja rozpoczętego zadania.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wojewoda Wielkopolski informuje, iż w bieżącym roku oraz w roku ubiegłym nie realizowano zadań podobnych do zadania, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i nie służy od niej odwołanie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 61 854 18 46 lub 61 854 16 90.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Załączniki do konkursów

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 12.01.2015
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.01.2016 - 14:35