Sfinansowanie anonimowych i bezpłatnych badań testowych w kierunku HIV wraz z poradnictwem okołotestowym dla mieszkańców województwa wielkopolskiego

Treść archiwalna

OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

Działając na podstawie zapisów art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 poz. 163) Wojewoda Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych określonych w art. 25 ust. 1 ww. ustawy, na realizację programu:

Sfinansowanie anonimowych i bezpłatnych badań testowych w kierunku HIV wraz z poradnictwem okołotestowym dla mieszkańców województwa wielkopolskiego

Celem programu jest podejmowanie działań ograniczających rozprzestrzenianie się zakażeń HIV oraz zapobiegających zakażeniom, szczególnie wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych, poprzez zapewnienie im dostępu do anonimowych i bezpłatnych badań krwi w kierunku HIV, połączonych z poradnictwem okołotestowym, wykonywanych   w punktach konsultacyjno diagnostycznych; działania inne.

I) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

wynosi 4 000 zł. W uzasadnionych przypadkach kwota dotacji może ulec zmianie. 

II) Zasady przyznawania dotacji:

  1. złożenie oferty według wzoru oferty określonego w załączniku Nr 1 do  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.            w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy        o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania    (Dz. U. z 2011 r. nr 6 poz. 25);
  2. dołączenie aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów (nie starszych niż 3 miesiące) potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
  3. przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków lub strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok;
  4. dołączenie umowy partnerskiej w przypadku oferty wspólnej;
  5. przedłożenie ewentualnych pełnomocnictw niezbędnych do reprezentowania podmiotu.

Wszystkie wymagane załączniki muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem.

III) Termin i warunki realizacji zadania:

Zadanie powinno zostać zrealizowane, na warunkach określonych w odrębnej umowie, do dnia 15 grudnia 2015 r.

IV) Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert rozpoczyna się dnia 27 lutego 2015 r., upływa z dniem 20 marca
2015 r. Oferty należy składać w Kancelarii Głównej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, budynek B, pokój 025. W przypadku nadesłania oferty pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

V) Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 17 kwietnia 2015 r.

przy wyborze ofert uwzględnione będą kryteria określone w art.13-15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.         z 2014 r. poz. 1118 ze zm.),
zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wojewoda Wielkopolski informuje, iż w bieżącym roku nie realizowano zadań, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu W roku ubiegłym zrealizowano ww. zadanie na kwotę 4.000 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 850 8787.

Autor: Dorota Kinal
Data utworzenia: 27.02.2015
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.01.2016 - 14:34