Zarządzenie Nr 153/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez wojewodę, wicewojewodę oraz dyrektora generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ...