Zarządzenie Nr 69/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych