Dziennik nr 102 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 20 czerwca 2003 r.

Nr 102

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1873

nr V/38/03 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli przeznaczonych pod działalność gospodarczą na których dokona się nowych inwestycji tworzących nowe miejsca pracy

 
1874

nr 58/VII/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wieleń

 
1875

nr VI/51/03 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków

 
1876

nr V/44/03 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy i Miasta w Zbąszyniu z dnia 30 czerwca 2000 r. Nr XVI/101/2000 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 
1877

nr VIII/77/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/203/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Leszna

 
1878

nr 97 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach na terenie miasta Konina dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniu 7 i 8 czerwca 2003 r. dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
1879

nr VII/32/03 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Powiatu Szamotulskiego

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w POZNANIU

 
1880

nr 51/SO-11/P/03/Ko z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego załączonej do uchwały budżetowej, po zmianach, Gminy i Miasta Witkowo na 2003 rok

 
1881

nr 29/SO-11/D/03/Ko z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowanego w uchwale budżetowej, po zmianach, Gminy i Miasta Witkowo na 2003 rok

 


POROZUMIENIE

 
1882

zawarte w dniu 19 maja 2003 r. pomiędzy Gminą Miejską Turek a Powiatem Tureckim dotyczące określenia warunków wspólnej realizacji przez strony remontu budynku administracyjnego położonego w Turku, przy ul. Kaliskiej 59

 


OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU

 
1883

ogłoszenie Starosty Krotoszyńskiego z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
1884

nr WCC/243A/588/W/OPO/2003/AJ z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności koncesjonariusza Odlewni Żeliwa "Śrem" S.A.

 


SPRAWOZDANIA

 
1885

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Konina za 2002 rok

 
1886

sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z wykonania budżetu za 2002 rok

 
1887

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zbąszyń za rok 2002

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 20.06.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 14:15