Dziennik nr 103 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 23 czerwca 2003 r.

Nr 103

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RADY GMINY

 
1889

nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Borku Wielkopolskim z dnia 10 kwietnia 2003 roku zmieniająca uchwałę nr II/14/2002 Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawki dziennej opłaty targowej

 
1890

nr VI/46/2003 Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Książ Wielkopolski targowisk i ustalenia ich regulaminów

 
1891

nr VI/47/2003 Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Książ Wielkopolski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
1892

nr VI/48/2003 Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zwolnienia od opłaty z tytułu zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
1893

nr VI/49/2003 Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim w sprawie opłaty targowej

 
1894

nr 82/IX/03 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez gminę Śrem

 
1895

nr 84/IX/03 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Śrem

 
1896

nr VII/83/03 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie zasad odpłatności za przewozy osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na terenie miasta i gminy Rawicz

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
1897

nr VII/53/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie określenia zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Mosina w zakresie włączenia w skład Miasta Poznania terenów położonych przy ul. Daszewickiej

 


UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
1898

nr VII/95/2003 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji wojewódzkich samorządowych osób prawnych Województwa Wielkopolskiego

 
1899

nr VII/96/2003 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych pozostających w wojewódzkim zasobie nieruchomości lub w dyspozycji wojewódzkich jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

 
1900

nr VII/98/2003 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2002 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2003

 


SPRAWOZDANIA

 
1901

z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2002 rok

 
1902

z wykonania budżetu Gminy Czempiń za rok 2002

 
1903

z wykonania budżetu Gminy Książ Wielkopolski za 2002 rok

 
1904

z wykonania budżetu Gminy Śrem za rok 2002

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 23.06.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 14:10