Dziennik nr 106 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 25 czerwca 2003 r.

Nr 106

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1940

nr III/15/02 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chodzież na rok 2003

 
1941

nr V/16/03 Rady Gminy Przykona z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Przykona

 
1942

nr VI/66/2003 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji do spraw referendum w Chodzieży

 
1943

nr VI/23/2003 Rady Gminy Lipka z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy

 
1944

nr VI/39/03 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie nadania ulic w miejscowości Laskowo

 
1945

nr V/59/03 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubasz

 
1946

nr 42/03 Rady Gminy Władysławów z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów pokopalnianych

 
1947

nr V/67/2003 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz dyrektorów szkół

 
1948

nr VI/34/2003 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy i miasta Zagórów w celu przeprowadzenia referendum

 
1949

nr IX/50/03 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele mieszkaniowe, jeżeli sprzedawana jest osobom fizycznym, będącym jej użytkownikiem wieczystym

 
1950

nr VII/48/03 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Witrgoszczy na Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym

 
1951

nr VII/49/03 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Liszkowie na Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fabianowie

 
1952

nr VII/37/03 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat adiacenckich

 
1953

nr VIII/68/2003 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Koła dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

 


UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
1954

nr 56/SO-12/P/03/Ko z dnia 11 kwietnia 2003 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego załączonej do uchwały budżetowej Gminy Władysławów na 2003 rok

 


OGŁOSZENIE STAROSTY

 
1955

ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 


SPRAWOZDANIA

 
1956

z wykonania budżetu Miasta Czarnków za 2002 rok

 
1957

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2002 rok

 
1958

analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za rok 2002

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 25.06.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 14:02