Dziennik nr 11 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 


 

orzełek


 


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 23 stycznia 2002 r.

Nr 11


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

423

nr 18/02 z dnia 18 stycznia 2002 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym Nr 13 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej Śmigla

 


UCHWAŁY RAD GMIN

424

nr XXXV/217/01 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 października 2001 r. w sprawie utworzenia Ponadgimnazjalnej Szkoły Publicznej

 

425

nr XL/289/2001 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia w 2002 roku specjalnych zasad przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikat

 

426

nr XXXVIII/414/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Napachanie dla działki nr ewidencyjny 278/5

 

427

nr XXXVII/267/2001 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kępno

 

428

nr XXXVII/268/2001 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 13 grudnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad rozliczania usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 

429

nr XXXVII/269/2001 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002

 

430

nr XXXIX/404/2001 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/255/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 sierpnia 2000 r., w sprawie ustalenia opłat za przewozy osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Leszna i podmiejskiej na liniach Leszno - Święciechowa, Leszno- Dąbcze, Leszno - Rydzyna, Dąbcze - Rydzyna, Dąbcze - Kłoda, Leszno- Kłoda, Leszno - Wilkowice, Leszno - Gołanice, Święciechowa - Gołanice

 

431

nr XXXIX/405/2001 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

432

nr XXXVIII/221/01 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych we Wróblinie do kategorii dróg gminnych

 

433

nr XLVII/419/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dopiewo na 2002 rok

 

434

nr XL/416/2001 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Leszna

 

435

nr XL/417/2001 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników w Lesznie

 

436

nr XXII/241/2001 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice, obejmującej działkę nr ewid. 367/7 we wsi Grotniki- Ujazdowo

 

437

nr XXVII/158/2001 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002

 

438

nr XXVI/238/2001 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2002

 

439

nr XXVI/240/2001 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/199/2001 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Książ Wlkp

 

440

nr XXVI/241/2001 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/103/99 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 listopada 1999r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp

 

441

nr XXXIV/213/2001 Rady Gminy w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

442

nr XXXIV/214/2001 Rady Gminy w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Miasto n/Wartą na 2002 rok

 

443

nr XXXVI/290/2001 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych

 

444

nr XXVII/143/2001 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 

445

nr XL/464/2001 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Łowęcinie przy ul. Szkolnej i oznaczoną numerem geodezyjnym 26/2 - pow. zmiany 0,4500 ha-zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

446

nr XLI/465/2001 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 


UCHWAŁY RAD POWIATU

447

nr XXXII/256/01 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kościańskim

 

448

nr XXII/126/01 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 27 września 2001 r. - Statut Powiatu Ostrzeszowskiego

 

449

nr XXXIII/131/01 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/126/01 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 27 września 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Ostrzeszowskiego

 

450

nr XXXV/277/01 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kościańskim

 

451

nr XLI/340/01 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych powiatu pilskiego

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

452

z dnia 22 stycznia 2002 r. o sprostowaniu błędu

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 23.01.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 15:12