Dziennik nr 11 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 20 stycznia 2006 r.

Nr 11

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
233

nr 4/06 z dnia 13 stycznia 2006 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Stawiszynie

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
234

nr XXX/175/05 Rady Gminy Koło z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Koło

 
235

nr XXXVI/151/2005 Rady Gminy Olszówka z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom: dodatków motywacyjnych, funkcyjnych i za warunki pracy oraz niektórych innych świadczeń ze stosunku pracy w 2006 roku

 
236

nr XXXVI/152/2005 Rady Gminy Olszówka z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Olszówka

 
237

nr 191/XXIX/2005 Rady Gminy w Wierzbinku z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Komunalny w Wierzbinku

 
238

nr 206/05 Rady Gminy Władysławów z dnia 29 listopada 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjęcie odpadów komunalnych stałych na wysypiska gminne w miejscowościach Russocice i Stawki

 
239

nr XXXIII/185/2005 Rady Gminy Malanów z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu wynagradzania oraz przyznawania nagród i dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Malanów

 
240

nr XXXIX/218/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/157/05 Rady Gminy Przykona z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 
241

nr XXXVIII/162/05 Rady Gminy Lądek z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
242

nr XXXVIII/163/05 Rady Gminy Lądek z dnia 8 grudnia 2005 roku zmieniająca uchwałę nr XXXI/138/05 Rady Gminy Lądek z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
243

nr XLII/255/2005 Rady Gminy Komorniki z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w południowej części Plewisk, pomiędzy zabudową mieszkaniową a autostradą A-2

 
244

nr LI/403/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami we wsi Nowinki - Drużyna

 
245

nr XXXII/215/05 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie do załatwiania niektórych spraw

 
246

nr LXVI/421/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w statucie Gminy Tarnowo Podgórne

 
247

nr LXVI/422/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Tarnowo Podgórne

 
248

nr LXVI/424/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/223/2004 w sprawie cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie gminy

 
249

nr XXXIII/217/05 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/215/05 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie do załatwiania niektórych spraw

 
250

nr XXXV/210/05 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Strzałkowo

 
251

nr XXXV/217/05 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strzałkowo na rok 2006

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
252

nr XLIV/293/05 Rady Powiatu Śremskiego z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
253

nr XXXV/178/2005 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi oraz parkowanie na parkingu strzeżonym

 
254

nr XXXVIII/269/05 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagradzania w roku 2006

 
255

nr XXXI/307/2005 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IV/42/2003 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 4 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Ostrowskiego

 


POROZUMIENIA

 
256

zawarte w dniu 28 grudnia 2005 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Konińskim w sprawie przekazania przeprowadzania badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
257

zawarte w dniu 2 stycznia 2006 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Kościańskim w sprawie przekazania przeprowadzania badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
258

zawarte w dniu 3 stycznia 2006 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Pleszewskim w sprawie przekazania przeprowadzania badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
259

zawarte w dniu 3 stycznia 2006 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Wągrowieckim w sprawie przekazania przeprowadzania badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
260

zawarte w dniu 4 stycznia 2006 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Gnieźnieńskim w sprawie przekazania przeprowadzania badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
261

zawarte w dniu 5 stycznia 2006 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Kępińskim w sprawie przekazania przeprowadzania badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 


UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
262

nr SO-11/11-C/D/Ln/2005 z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Osieczna

 
263

nr SO-11/7-C/P/Ln/2005 z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Osieczna

 
264

nr SO-11/11-C/P/Ln/2005 z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Miasta Kościana

 
265

nr SO-11/8-E/D/Ln/2005 z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Kościana

 
266

nr SO-11/7-E/D/Ln/2005 z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Grodzisk Wielkopolski

 
267

nr SO-11/9-E/P/Ln/2005 z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Grodzisk Wielkopolski

 
268

nr SO-10/15/D/2005/Ln z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Wijewo

 
269

nr SO-0951/207/17/2005 z dnia 16 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Środa Wielkopolska

 
270

nr SO-0951/171p/13/Pi/2005 z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu w związku ze zmianą budżetu na 2005 rok dokonaną w dniu 24 listopada 2005 roku przez Gminę Czarnków

 
271

nr SO-0951/173p/13/Pi/2005 z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu w związku ze zmianą budżetu na 2005 rok dokonaną w dniu 30 listopada 2005 roku przez Gminę Damasławek

 
272

nr SO-0951/172p/12/Pi/2005 z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kwoty długu przedstawionej w Zarządzeniu nr 26/05 Wójta Gminy Lipka z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie prognozy długu gminy

 
273

nr SO-0951/209/16/2005 z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Stęszew

 
274

nr SO-0951/170d/13/Pi/2005 z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Czarnków nr XXXIV/264/05 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok

 
275

nr SO-0951/208/18/2005 z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Swarzędz

 
276

nr SO-0951/175p/12/Pi/2005 z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kwoty długu przedstawionej w uchwale nr XXXI/233/2005 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 9 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

 
277

nr SO-0951/174d/13/Pi/2005 z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Czarnków nr XXXV/274/05 z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok

 
278

nr SO-0951/211/16/2005 z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Gniezno

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 20.01.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 13:53