Dziennik nr 11 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 1 lutego 2007 r.

Nr 11

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
261

nr XXXVII/222/06 Rady Gminy w Kole z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy w związku z nową inwestycją w ramach udzielania pomocy regionalnej

 
262

nr III/6/06 Rady Gminy Lądek z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Lądek

 
263

nr III/16/06 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 
264

nr III/17/06 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, kryteriów i trybu przyznawania nagród, przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Kiszkowo

 
265

nr III/13/06 Rady Gminy Krzymów z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2007 rok

 
266

nr III/15/06 Rady Gminy Krzymów z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok

 
267

nr V/21/2006 Rady Gminy Olszówka z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom: dodatków motywacyjnych, funkcyjnych i za warunki pracy oraz niektórych innych świadczeń ze stosunku pracy w 2007 roku

 
268

nr V/22/2006 Rady Gminy Olszówka z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez gminę Olszówka

 
269

nr III/14/06 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 r. oraz sposobu jego poboru

 
270

nr III/15/06 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
271

nr III/17/06 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

 
272

nr III/19/06 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

 
273

nr III/20/06 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
274

nr III/21/06 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2007 r.

 
275

nr III/28/06 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Wilczyn na 2007 rok

 
276

nr IV/27/06 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Kleczew na 2007 rok

 
277

nr III/11/06 Rady Gminy Powidz z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie nazwy ulicy w miejscowości Powidz

 
278

nr IV/22/07 Rady Gminy Krzymów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/13/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2007 rok

 
279

nr IV/23/07 Rady Gminy Krzymów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/15/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
280

nr III/16/2006 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/99/2004 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nowotomyskiego

 


POROZUMIENIE

 
281

zawarte w dniu 29 grudnia 2006 r. pomiędzy Powiatem Średzkim a gminą Środa Wlkp. w sprawie administrowania drogami powiatowymi

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE

 
282

z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Leszczyńskiego

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU

 
283

z dnia 22 stycznia 2007 r. o wynikach wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 1 do Rady Powiatu Ostrzeszowskiego przeprowadzonych w dniu 21 stycznia 2007 r.

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 01.02.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.09.2012 - 13:42