Dziennik nr 115 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 15 czerwca 2009 r.

Nr 115

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1863

nr XXIV/213/2009 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 
1864

nr XXI/139/2009 Rady Gminy Kamieniec z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania oraz najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 
1865

nr XXI/142/2009 Rady Gminy Kamieniec z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
1866

nr LII/693/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "obszaru Główna" w Poznaniu część A

 
1867

nr LII/694/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "obszaru Główna" w Poznaniu część C

 
1868

nr XXXVII/194/09 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczonych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie tej działalności

 


POROZUMIENIA

 
1869

zawarte w dniu 30 marca 2009 r. pomiędzy Starostą Średzkim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Babki w sprawie powierzenia wykonywania zadań

 
1870

zawarte w dniu 30 marca 2009 r. pomiędzy Starostą Średzkim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Czerniejewo w sprawie powierzenia wykonywania zadań

 
1871

zawarte w dniu 30 marca 2009 r. pomiędzy Starostą Średzkim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Jarocin w sprawie powierzenia wykonywania zadań

 
1872

zawarte w dniu 30 marca 2009 r. pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim a Gminą Krzyż Wlkp. w sprawie powierzenia realizacji zadań

 
1873

zawarte w dniu 5 maja 2009 r. pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim a Gminą Czarnków w sprawie powierzenia realizacji zadań

 
1874

nr 55/BRDW/2009 zawarte w dniu 15 kwietnia 2009 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Województwem Pomorskim w sprawie powierzenia przez województwo wielkopolskie, a przyjęcia przez województwo pomorskie wykonania opracowania pn. Koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód-zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpowa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego)

 
1875

nr RUM-00430/09 z dnia 16 kwietnia 2009 r. zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a Lubuskim Oddziałem Straży Granicznej

 
1876

nr RUM-00401/09 z dnia 4 maja 2009 r. zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu

 
1877

aneks nr 2/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 stycznia 2008 r. pomiędzy Starostą Tureckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Turek w sprawie powierzenia niektórych spraw

 


SPRAWOZDANIA

 
1878

informacja z wykonania budżetu Gminy Duszniki za rok 2008

 
1879

wykonanie budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2008 r.

 
1880

zarządzenie nr 75/09 Wójta Gminy Rzgów z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2008

 
1881

sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2008 rok

 


KOMUNIKATY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
1882

z dnia 24 kwietnia 2009 r. o adresie strony internetowej, na której zamieszczone zostają zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w terminie, od którego zmiany są stosowane oraz zakresie zmian wprowadzonych do szczegółowego opisu priorytetów

 
1883

z dnia 27 kwietnia 2009 roku o adresie strony internetowej, na której zamieszczone zostają zmiany I i III części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 


OGŁOSZENIE STAROSTY CHODZIESKIEGO

 
1884

w sprawie ogłoszenia sporządzonego projektu operatu opisowo-kartograficznego

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 15.06.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 10:15