Dziennik nr 127 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 5 września 2007 r.

Nr 127

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2898

nr X/58/07 Rady Gminy Trzcinica z dnia 15 czerwca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad rozliczania usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 
2899

nr X/59/07 Rady Gminy Trzcinica z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

 
2900

nr IX/60/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały nr III/15/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, za warunki pracy oraz dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew na rok 2007

 
2901

nr VII/39/07 Rady Gminy Przygodzice z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przygodzice

 
2902

nr VII/40/07 Rady Gminy Przygodzice z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ludwików

 
2903

nr VII/32/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa a także wskazania organu do tego uprawnionego

 
2904

nr XI/179/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie nadania statutu Osiedlu Widok

 
2905

nr XI/180/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie nadania statutu Osiedlu XXV-Lecia

 
2906

nr XI/183/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji i zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

 
2907

nr XI/185/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej na terenie miasta Kalisza

 
2908

nr XI/186/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza

 
2909

nr XI/189/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta Kalisza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
2910

nr X/105/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

 
2911

nr X/122/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/316/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 września 2004 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania oraz ustalenia sposobu ich pobierania

 
2912

nr X/59/07 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sieraków

 
2913

nr X/91/2007 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Lisiec Wielki

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2914

nr X/78/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym

 


POROZUMIENIA

 
2915

aneks nr 1 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju

 
2916

zawarte w dniu 6 lipca 2007 roku pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Szydłowo w sprawie prowadzenia zadań publicznych z jednostkami samorządu terytorialnego

 
2917

zawarte w dniu 18 lipca 2007 roku pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Kaczory w sprawie prowadzenia zadań publicznych z jednostkami samorządu terytorialnego

 
2918

zawarte w dniu 18 lipca 2007 roku pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Ujście w sprawie prowadzenia zadań publicznych z jednostkami samorządu terytorialnego

 
2919

zawarte w dniu 19 lipca 2007 roku pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Miasteczko Krajeńskie w sprawie prowadzenia zadań publicznych z jednostkami samorządu terytorialnego

 
2920

zawarte w dniu 19 lipca 2007 roku pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wysoka w sprawie prowadzenia zadań publicznych z jednostkami samorządu terytorialnego

 
2921

zawarte w dniu 19 lipca 2007 roku pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Białośliwie w sprawie prowadzenia zadań publicznych z jednostkami samorządu terytorialnego

 
2922

zawarte w dniu 19 lipca 2007 roku pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Łobżenica w sprawie prowadzenia zadań publicznych z jednostkami samorządu terytorialnego

 


SPRAWOZDANIA

 
2923

zarządzenie nr 9/2007 Wójta Gminy Połajewo z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

 
2924

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2006 rok

 


OGŁOSZENIE STAROSTY

 
2925

ogłoszenie Starosty Tureckiego o zgłaszaniu kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Tureckiego

 


INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2926

nr WCC/726-ZTO/122/W/OPO/2007/AJ i nr PCC/757-ZTO/122/W/OPO/2007/AJ z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie przedłużenia terminu ważności koncesji dla Kotłowni Izopol Zakładu Gospodarki Cieplnej i Wodnej sp. z o.o. w Trzemesznie

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 05.09.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 17:40