Dziennik nr 130 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 13 sierpnia 2008 r.

Nr 130

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2378

nr XXII/133/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, sieci i granic obwodów publicznych: szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych oraz gimnazjów prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.

 
2379

nr XXV/160/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/385/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze Gminy Dopiewo

 
2380

nr XXV/161/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dąbrówka

 
2381

nr XXV/162/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi lokalnej do kategorii dróg gminnych

 
2382

nr XVI/117/08 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Miłosław

 
2383

nr XVI/118/08 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/27/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miłosław

 
2384

nr XVI/119/08 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miłosław

 
2385

nr XVI/129/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe

 
2386

nr XVI/131/08 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw na terenie gminy Opalenica

 
2387

nr XII/99/2008 Rady Miedzichowo z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych

 
2388

nr XXIV/303/2008 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: uznania za pomnik przyrody topolo białej (Populus alba) w Węglewie

 
2389

nr XXIV/315/2008 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 
2390

nr XXII/123/08 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 
2391

nr XXII/124/08 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowo ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2392

nr XX/151/III/2008 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami powiatu poznańskiego na lata 2008-2011"

 
2393

nr XX/155/III/08 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/138/III/08 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30.04.2008 r. w sprawie regulaminu dodatków płacowych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego

 


SPRAWOZDANIA

 
2394

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czempiń za 2007 rok

 
2395

zarządzenie Nr 0151/130/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków 2007 roku Radzie Miejskiej w Tuliszkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

 
2396

zarządzenie Nr 49/08 Wójta Gminy w Tarnówce z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania opisowo-analitycznego z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

 


POROZUMIENIA

 
2397

porozumienie z dnia 8 lipca 2008 r. zawarte pomiędzy Gminą Gniezno a Miastem Gniezno w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom

 
2398

porozumienie z dnia 8 lipca 2008 r. zawarte pomiędzy Gminą Kiszkowo a Miastem Gniezno w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom

 
2399

porozumienie z dnia 8 lipca 2008 r. zawarte pomiędzy Gminą Łubowo a Miastem Gniezno w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom

 
2400

porozumienie z dnia 8 lipca 2008 r. zawarte pomiędzy Miastem i Gminą Trzemeszno a Miastem Gniezno w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom

 
2401

porozumienie z dnia 8 lipca 2008 r. zawarte pomiędzy Miastem i Gminą Witkowo a Miastem Gniezno w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom

 
2402

porozumienie z dnia 9 lipca 2008 r. zawarte pomiędzy Gminą Janowiec Wielkopolski a Miastem Gniezno w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU ENERGETYKI

 
2403

decyzja nr OPO-4210-35(4)/2008/402/IV/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Z siedzibą w Chodzieży

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO

 
2404

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 4lipca 2008 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Średzkiego

 
2405

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 7 lipca 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Szamocin przeprowadzonych w dniu 6 lipca 2008 r.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 13.08.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 14:10