Dziennik nr 131 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 7 lipca 2010 r.

Nr 131

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2486

nr XLIII/259/2010 z dnia 31 marca 2010 r. Rady Gminy Drawsko w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko - wieś Kwiejce Nowe

 
2487

nr XXXV/330/10 z dnia 31 marca 2010 r. Rady Miejskiej Rawicz w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Szymanowa

 
2488

nr XXXV/331/10 z dnia 31 marca 2010 r. Rady Miejskiej Rawicz w sprawie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rawicz

 
2489

nr XXXV/332/10 z dnia 31 marca 2010 r. Rady Miejskiej Rawicz w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rawicz

 
2490

nr XXXV/333/10 z dnia 31 marca 2010 r. Rady Miejskiej Rawicz w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców

 
2491

nr XXXV/336/10 z dnia 31 marca 2010 r. Rady Miejskiej Rawicz w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr XXVII/240/09 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
2492

nr XLVI/410/10 z dnia 20 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Chodzieży

 
2493

nr XLVI/411/10 z dnia 20 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 
2494

nr XLVI/414/ 10 z dnia 20 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej w mieście Chodzieży

 
2495

nr XLVI/308/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Komorniki w sprawie: Zmiany granic okręgów wyborczych, ich numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu i zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania w wyborach do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa

 
2496

nr XLVI/309/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Komorniki w sprawie: powołania odrębnego obwodu głosowania Nr 12 w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 
2497

nr LIX/560/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie nadania nazwy ulicy

 
2498

nr LIX/561/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie: dostosowania opisu granic okręgów wyborczych na terenie gminy Jarocin do stanu faktycznego

 
2499

nr LIX/562/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie: dostosowania opisu granic obwodów głosowania na terenie gminy Jarocin do stanu faktycznego

 
2500

nr LIX/563/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 
2501

nr 254/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Jastrowiu w sprawie trybu o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego

 
2502

nr LII /372/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Rogoźnie uchwała Nr LII /372/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie nazewnictwa ulic

 
2503

nr 401/XLVII/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej Śrem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Śremu

 
2504

nr 407/XLVII/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Śremie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji z budżetu gminy Śrem udzielonej dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego

 
2505

nr 408/XLVII/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Śremie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji z budżetu gminy Śrem udzielonej dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego

 
2506

nr 411/XLVII/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Śremie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie gminy Śrem

 
2507

nr 417/XLVII/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Śremie w sprawie nadania nazw nowym ulicom we wsiach Mórka i Nochowo

 
2508

nr XLVIII/676/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miasta Kalisza w sprawie zmian w podziale miasta Kalisza na stałe obwody głosowania oraz dostosowania opisu granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Kalisza do stanu faktycznego

 
2509

nr XLVIII/677/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miasta Kalisza w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych na terenie miasta Kalisza do stanu faktycznego

 
2510

nr XLVIII/678/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miasta Kalisza w sprawie utworzenia na obszarze miasta Kalisza odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładzie pomocy społecznej i zakładzie karnym dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
2511

nr XXXIX/327/III/2010 z dnia 31 marca 2010 r. Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie: regulaminu dodatków płacowych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego

 


POROZUMIENIA

 
2512

z dnia 26 lutego 2010 r. Starosty Poznańskiego porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

 
2513

nr z dnia 6 maja 2010 r. Komisarza Wyborczego w Kaliszu w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej Kalisza

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY

 
2514

z dnia 14 maja 2010 r. Wojewody Wielkopolskiego o rejestrze całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, rejestrze placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego oraz rejestrze ośrodków adopcyjno - opiekuńczych

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2515

nr OPO-4210-12(7)/2010/154/V/ASz z dnia 11 maja 2010 r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła dokonaną przez Dalkia Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu

 
 
Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 07.07.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.06.2012 - 11:41