Dziennik nr 134 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 września 2007 r.

Nr 134

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3030

nr VI/43/2007 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod eksploatację w granicach udokumentowanego złoża kruszywa z wykorzystaniem terenu poeksploatacyjnego na rekreację i terenów zainwestowania mieszkaniowo-usługowego w Nekielce

 
3031

nr IX/82/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30maja 2007 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Robakowo, gmina Kórnik

 
3032

nr X/49/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie gminy Przykona

 
3033

nr X/53/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Przykona miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
3034

nr IX/50/07 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuliszków

 
3035

nr IX/51/07 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tuliszków

 


POROZUMIENIA

 
3036

zawarte w dniu 7 maja 2007 roku pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Gminą Przygodzice w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych

 
3037

zawarte w dniu 7 maja 2007 roku pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Gminą i Miastem Odolanów w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych

 
3038

zawarte w dniu 7 maja 2007 roku pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Gminą i Miastem Raszków w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych

 
3039

zawarte w dniu 7 maja 2007 roku pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych

 
3040

zawarte w dniu 7 maja 2007 roku pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Gminą Sośnie w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych

 
3041

zawarte w dniu 7 maja 2007 roku pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Gminą Sieroszewice w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych

 
3042

zawarte w dniu 7 maja 2007 roku pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Gminą Ostrów Wielkopolski w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych

 
3043

umowa zawarta w dniu 19 lipca 2007 roku pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Miastem Ostrów Wielkopolski w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych

 
3044

zawarte w dniu 23 sierpnia 2007 roku pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Prezesem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie w sprawie powierzenia wykonywania obowiązków

 


SPRAWOZDANIA

 
3045

zarządzenie nr 18/07 Burmistrza Bojanowa z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

 
3046

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kościan za rok 2006

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3047

nr OPO-4210-33(4)/2007/186/VI/AgS z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Śremie S.A

 
3048

nr OPO-4210-34(4)/2007/61/VII/AS z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie

 


OGŁOSZENIA STAROSTÓW

 
3049

ogłoszenie Starosty Wolsztyńskiego z dnia 1 sierpnia 2007 roku o zgłaszaniu kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wolsztynie

 
3050

ogłoszenie Starosty Jarocińskiego z dnia 20 sierpnia 2007 roku o operacie opisowo-kartograficznym dla miasta Jarocina

 
3051

ogłoszenie Starosty Powiatu Obornickiego z dnia 20 sierpnia 2007 roku o zgłaszaniu kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE

 
3052

obwieszczenie z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Złotowskiego

 

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 14.09.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 17:40