Dziennik nr 135 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 2 września 2005 r.

Nr 135

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3772

nr XXXIV/529/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzec - Zachód część południowa"

 
3773

nr XXXVI/234/05 Rady Miasta Czarnków z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnkowa w rejonie ulicy Wieleńskiej

 
3774

nr XXIV/150/05 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie używania herbu, flagi Gminy Dobrzyca

 
3775

nr XXIV/151/05 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Dobrzyca w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku oraz wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku

 
3776

nr XXVII/230/2005 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zasad nabycia gruntów z przeznaczeniem pod ulice, drogi, place, chodniki, poszerzenia dróg, ciągów pieszo-jezdnych

 
3777

nr XXVI/231/05 Rady Gminy Przygodzice z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Antonin

 
3778

nr XXVI/232/05 Rady Gminy Przygodzice z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Przygodzice do kategorii dróg gminnych

 
3779

nr XXX/226/2005 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 
3780

nr XIX/252/05 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubasz

 
3781

nr XXXII/220/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego świadczonego przez Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o.o. na liniach komunikacji miejskiej w Pleszewie

 
3782

nr XXII/167/2005 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przedecz na lata 2005 - 2010

 
3783

nr XXV/151/05 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 12 lipca 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu obowiązującego w parku będącym częścią Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Rodziny Kościelskich w Miłosławiu

 
3784

nr XXXVIII/183/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 21 lipca 2005 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń - Żabikowo Północ

 
3785

nr XXVIII/217/2005 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 21 lipca 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Nekielce dla obszaru działek o nr ewid. 225/14, 225/15, 225/5, 225/8

 
3786

nr XXVIII/281/2005 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów, siedzib obwodowych komisji wyborczych w Chodzieży w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 
3787

nr XXXIV/220/2005 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 lipca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach, dla których Gmina Kępno jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także określającego szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

 
3788

nr XXXIV/221/2005 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 lipca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kępno"

 
3789

nr XXXIV/224/2005 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 lipca 2005 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Kępno w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku oraz wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku

 
3790

nr XXXV/218/05 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 lipca 2005 roku w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Szamotuły

 
3791

nr XLI/337/05 Rady Gminy Dopiewo z dnia 1 sierpnia 2005 roku w sprawie utworzenia na terenie Gminy Dopiewo obwodu do głosowania w zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2005 roku

 
3792

nr XLI/338/05 Rady Gminy Dopiewo z dnia 1 sierpnia 2005 roku w sprawie utworzenia na terenie Gminy Dopiewo obwodu do głosowania w zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2005 roku

 


WYROK

 
3793

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2005 roku stwierdzający nieważność uchwały nr XXI/143/2004 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy - część B

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 02.09.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 08:26