Dziennik nr 135 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 19 września 2007 r.

Nr 135

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3053

nr X/60/07 Rady Gminy Bralin z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
3054

nr 106/XI/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

 
3055

nr X/61/07 Rady Gminy Koźminek z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie Regulaminu Zabytkowego Parku w Zespole Pałacowo - Parkowym przy ul. Mielęckiego w Koźminku

 
3056

nr XIX/168/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Poznania przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

 
3057

nr XII/71/2007 Rady Miasta Luboń z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Luboniu

 
3058

nr XII/72/2007 Rady Miasta Luboń z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Luboniu

 
3059

nr X/72/07 Rady Gminy Złotów z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Złotów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
3060

nr XI/68/2007 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Rydzyna

 
3061

nr XII/124/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Kamionkach

 
3062

nr X/84/2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/265/2005 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 16 marca 2005 w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rakoniewice

 
3063

nr VIII/64/07 Rady Gminy Kościan z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
3064

nr IX/52/2007 Rady Gminy Lipno z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wilkowice

 
3065

nr IX/80/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
3066

nr VIII/64/07 Rady Powiatu Pleszewskiego z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie opłat za usuwanie pojazdów z drogi oraz za prowadzenie parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych z drogi

 


SPRAWOZDANIA

 
3067

zarządzenie nr 4/07 Burmistrza Dobrej z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przekazania informacji z wykonania budżetu gminy Dobra za 2006 rok

 
3068

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za rok 2006

 


INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3069

nr WCC/1001F/2317/W/OGD/2007/CW oraz nr PCC/993C/2317/W/OGD/2007/CW z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie Przedsiębiorcy Therminvest Sp. z o.o.

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 19.09.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 17:40