Dziennik nr 14 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 30 stycznia 2002r.

Nr 14


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

491

nr XXXV/223/2001 Rady Gminy Białośliwie z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok

 

492

nr XXXV/224/2001 Rady Gminy Białośliwie z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Białośliwie miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

 

493

nr XXXV/226/2001 Rady Gminy Białośliwie z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2002

 

494

nr XXVII/198/01 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Szamocin na 2002 rok

 

495

nr XXVII/197/01 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szamocin

 

496

nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września

 

497

nr XL/277/2001 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie opłat za wodę i wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków

 

498

nr 668 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2002 rok

 

499

nr XXIV/202/2001 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Opalenica na lata 2002 - 2006

 

500

nr XXIV/211/2001 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia ceny wody i ścieków na terenie Gminy Opalenica

 

501

nr XXXV/368/01 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2002

 

502

nr XXV/296/01 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok i zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2002 rok

 

503

nr XXV/298/01 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2001 r. nie wygasają z upływem roku

 

504

nr XXV/299/01 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości na 2002 rok

 

505

nr XXXIX/330/2001 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie udzielenia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

506

nr XXXIII/171/01 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz publicznych szkół ponadgimnazjalnych specjalnych prowadzonych przez powiat krotoszyński

 

507

nr XXXIV/203/2001 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych

 


POROZUMIENIA

508

zawarte w dniu 28 grudnia 2001 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Kaliskiego w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 

509

zawarte w dniu 31 grudnia 2001 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Rawickiego w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 

510

zawarte w dniu 2 stycznia 2002 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Złotowskiego w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 30.01.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 15:04