Dziennik nr 14 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 25 stycznia 2006 r.

Nr 14

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
340

nr XXVII/224/2005 Rady Gminy Łubowo z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej z funkcją mieszkaniową w Wierzycach, działka numer ewidencyjny 151

 
341

nr LXV/415/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu skateparku

 
342

nr LXV/416/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu korzystania z parków i skwerów na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

 
343

nr LXV/417/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu korzystania z górek saneczkowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

 
344

nr XXVIII/227/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej i jednorodzinnej w miejscowości Dominice

 
345

nr XXVIII/228/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice, w części dotyczącej wsi Dominice (działki ewidencyjne nr 78/2, 78/3, 78/5, 78/6) - teren rozwoju funkcji rekreacyjnych z możliwością zabudowy mieszkaniowej letniskowej i jednorodzinnej

 
346

nr XXVIII/229/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej

 
347

nr XXVIII/230/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 391/11, 392/3, 393, 386, 385, 387/2, 440, 439, 368/15, 368/16, 368/17, 368/18, 368/19, 368/20, 368/21, 368/22, 368/23, 368/24, 368/25, 368/26, 368/27, 368/28, 368/29, 368/30, 368/31, 368/32, 368/33, 368/34, 384/17, 384/18, 383/7, 367/23, 389/1, 389/2, 389/3, 389/4, 389/5 w miejscowości Grotniki - Ujazdowo, gmina Włoszakowice

 
348

nr XXVIII/231/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice, w części dotyczącej wsi Boszkowo (działki ewidencyjne nr 48/16, 50/1, 51, 52, 53/1, 54, 55, 57, 58)) - teren rozwoju funkcji rekreacyjnych z możliwością zabudowy mieszkaniowej letniskowej i jednorodzinnej

 
349

nr XXX/287/2005 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 
350

nr XXX/289/2005 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia zasad ponoszenia opłat za korzystanie z usług specjalistycznych świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywiniu

 
351

nr XXX/292/2005 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 grudnia 2005 roku - uchwała budżetowa na 2006 rok

 
352

nr XXVIII/246/2005 Rady Gminy Łubowo z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Łubowo

 
353

nr XXVIII/249/2005 Rady Gminy Łubowo z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia sposobu poboru i wynagrodzenia za pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia diet dla sołtysów

 
354

nr XXVIII/250/2005 Rady Gminy Łubowo z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości

 
355

nr XXVIII/252/2005 Rady Gminy Łubowo z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łubowo

 
356

nr XXXI/165/2005 Rady Gminy Pępowo z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy Pępowo na 2006 rok

 
357

nr XXXI/171/2005 Rady Gminy Pępowo z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pępowo nr XXX/157/2005 z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia stawek podatku: od nieruchomości, od posiadania psów oraz opłaty targowej i administracyjnej na terenie gminy w 2006 roku

 
358

nr XXXI/172/2005 Rady Gminy Pępowo z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

 
359

nr XXV/231/05 Rady Miejskiej Pyzdry z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Pyzdry

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
360

nr XXX/212/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki pedagogów i doradców zawodowych, prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

 


POROZUMIENIA

 
361

zawarte w dniu 2 stycznia 2006 roku w Kaliszu pomiędzy Powiatem Kaliskim a Miastem Kalisz w sprawie przekazania dotacji na realizację zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności

 
362

zawarte w dniu 9 stycznia 2006 roku pomiędzy Powiatem Jarocińskim a Gminą Żerków w sprawie prowadzenia w 2006 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
363

nr PCC/915A/1317/W/OPO/2005/2006/AJ z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany oznaczenia przedsiębiorcy "Geotermii - Czarnków" sp. z o.o. w Czarnkowie oraz przedmiotu i zakresu jego działalności

 


UCHWAŁY SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
364

nr SO 160/3-D/Ka/05 z dnia 24 października 2005 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Opatówek deficytu budżetowego na rok 2005

 
365

nr SO-162/3-D/Ka/05 z dnia 28 października 2005 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Szczytniki deficytu budżetowego na rok 2005

 
366

nr 72/SO-7/D/2005/Ko z dnia 8 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła

 
367

nr 73/SO-7/D/2005/Ko z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Władysławów na rok 2005

 
368

nr 88/SO-7/P/2005/Ko z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Władysławów na rok 2005

 
369

nr SO-10/3-B/D/2005/Ln z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Lipno

 
370

nr SO-9/12/D/2005/Ln z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Kościan

 
371

nr SO-10/8-F/P/2005/Ln z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Zbąszyń

 
372

nr SO-0951/163p/14/Pi/2005 z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Wójta Gminy Lubasz nr 47/2005 z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie prognozy długu Gminy Lubasz

 
373

nr SO-0951/201/15/2005 z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Szamotuły

 
374

nr SO-166/4-D/Ka/05 z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Gizałki deficytu budżetowego na rok 2005

 
375

nr SO-167/4-P/Ka/05 z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Gizałki

 
376

nr SO-11/9-D/P/Ln/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Grodzisk Wielkopolski

 
377

nr SO-11/15-A/D/Ln/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Kamieniec

 
378

nr SO-10/5-F/P/2005/Ln z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Śrem

 
379

nr SO-0951/164d/14/Pi/2005 z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim nr XXXIII/264/2005 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

 
380

nr SO-0951/205/19/2005 z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie

 
381

nr SO-0951/203/19/2005 z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Czerniejewo

 
382

nr SO-0951/204/19/2005 z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kleszczewo

 


SPRAWOZDANIA STAROSTÓW

 
383

sprawozdanie Starosty Czarnkowsko -Trzcianeckiego z dnia 11 stycznia 2006 roku z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2005 roku

 
384

sprawozdanie Starosty Tureckiego z dnia 11 stycznia 2006 roku z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tureckiego za 2005 rok

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 25.01.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 13:46