Dziennik nr 14 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 7 lutego 2007 r.

Nr 14

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
353

nr LXIII/468/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej w rejonie ulicy Mokrej w Zalasewie

 
354

nr XXXVII/396/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/163/2000 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 6.12.2000 r. dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla terenu położonego we wsi Skrzynki-działki nr 93/2, 132/1, 133/1, 130/4, 90/1, 109/10 i 109/16

 
355

nr XXXVII/397/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/233/2001 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2001 r. dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla terenu położonego we wsi Skrzynki- działki od nr 93/10 do 93/18 przy ul. Dworcowej

 
356

nr III/7/06 Rady Gminy Bralin z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego

 
357

nr III/8/06 Rady Gminy Bralin z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok i jego poboru

 
358

nr III/9/06 Rady Gminy Bralin z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
359

nr III/10/06 Rady Gminy Bralin z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 
360

nr III/19/06 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, posiadających dyplom ukończenia studium nauczycielskiego i studium wychowania przedszkolnego, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży

 
361

nr IV/24/06 Rady Gminy Bralin z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w uchwale nr III/9/06 Rady Gminy Bralin z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
362

nr III/11/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/166/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy

 
363

nr IV/26/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia w roku 2007, obowiązujących w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży

 
364

nr IV/28/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 
365

nr IV/29/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 
366

nr 18/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2007

 
367

nr III/18/06 Rady Gminy Lipka z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzu dla celów podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego

 
368

nr III/19/2006 Rady Gminy Łubowo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lednogórze, część działki nr ewid. 207/2

 
369

nr IV/35/06 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/19/06 z dnia 1412.2006 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości

 
370

nr IV/36/06 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/20/06 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty targowej

 
371

nr III/20/2006 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Świeciechowa na lata 2007-2011

 
372

nr III/21/2006 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Święciechowa

 
373

nr III/22/2006 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Święciechowa nr XXI/149/05 z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Święciechowa

 
374

nr IV/24/06 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2007 rok określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dodatku mieszkaniowego

 
375

nr IV/27/2006 Rady Gminy Mycielin z dnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z płatności podatku od nieruchomości.

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 07.02.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.09.2012 - 13:36