Dziennik nr 14 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 2 lutego 2009 r.

Nr 14

 

TREŚĆ
Poz.:


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
246

6/09 z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Żerkowa w okręgu wyborczym Nr 11

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
247

nr XXVII/167/2008 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice (I etap) w rejonie ulicy Głuchowskiej

 
248

nr XXVII/169/2008 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w południowej części Plewisk, pomiędzy zabudową mieszkaniową a autostradą A-2 w zakresie obejmującym teren oznaczony symbolem 6AG

 
249

nr 269/2008 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie

 
250

nr XV/125/2008 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zabytkami Gminy Miedzichowo na lata 2008-2011

 
251

nr XV/126/2008 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości

 
252

nr XV/131/2008 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
253

nr XXV/174/2008 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Turecki

 
254

nr XXVII/176/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Chodzieski

 


UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
255

nr XXIX/409/08 z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego

 


UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W ŚREMIE

 
256

nr 106/688/09 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu śremskiego

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 02.02.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.07.2012 - 09:11