Dziennik nr 15 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 27 stycznia 2006 r.

Nr 15

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
385

nr 7/06 z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kobyla Góra

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
386

nr XLIII/363/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 6 października 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr LX/570/2002 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminy przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd

 
387

nr XLIII/364/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 6 października 2005 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Suchym Lesie

 
388

nr XXXIII/180/2005 Rady Gminy Malanów z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie powołania Gminnego Centrum Kultury i Sportu

 
389

nr XXIX/219/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XX/106/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie

 
390

nr XXV/162/05 Rady Gminy Czermin z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 
391

nr XXV/163/05 Rady Gminy Czermin z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli

 
392

nr XXV/164/05 Rady Gminy Czermin z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/139/05 Rady Gminy Czermin z dnia 31 marca 2005 roku dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czermin

 
393

nr XXXIV/243/05 Rady Gminy Kościelec z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat w zakresie usuwania odpadów komunalnych na terenie gminy Kościelec

 
394

nr XLIV/313/2005 Rady Miejskiej w Kole z dnia 16 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 
395

nr XLIV/314/2005 Rady Miejskiej w Kole z dnia 16 grudnia 2005 roku w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 3 w Kole

 
396

nr XXX/241/05 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie upoważnienia organu wykonawczego jednostki pomocniczej

 
397

nr XXXI/153/05 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczytniki

 
398

nr XXXI/157/05 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokości dodatku mieszkaniowego i szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania

 
399

nr XLII/254/05 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

 
400

nr 199/XXX/2005 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia zasad ustalenia opłaty za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Zielonce - dla podmiotów spoza obszaru gminy Wierzbinek

 
401

nr XXXII/361/05 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/203/04 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 września 2004 roku w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości położonych we wschodniej części miasta Turku w gminny zasób nieruchomości w okresie do dnia 31 grudnia 2005 roku

 
402

nr XXXII/170/2005 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania

 
403

nr 161/XXIII/2005 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sulmierzyce na 2006 rok

 
404

nr XXIX/170/2005 Rady Gminy Perzów z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

 
405

nr XXX/228/2005 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 
406

nr XXIX/135/2005 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rychtal na 2006 rok

 
407

nr XXXIX/166/2005 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok

 
408

nr XXXVI/222/05 Rady Gminy Powidz z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Powidz w roku 2006

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 27.01.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 13:44