Dziennik nr 151 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 3 sierpnia 2010 r.

Nr 151

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2880

nr XLI/314/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Miasta i Gminy Wronki w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Karnym we Wronkach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 
2881

nr LI/323/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej Pniewy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dęborzyce na obszarze działki nr 59 z przeznaczeniem na cele powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego

 
2882

nr XXXVIII/340/10 z dnia 20 maja 2010 r. Rady Miejskiej w Turku zmieniająca uchwałę nr IX/93/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Turek w latach 2007-2011

 
2883

nr XXXVIII/342/10 z dnia 20 maja 2010 r. Rady Miejskiej w Turku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze zajęć

 
2884

nr XXXVIII/345/10 z dnia 20 maja 2010 r. Rady Miejskiej w Turku w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/255/09 z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie przyznawania pierwszeństwa w nabywaniu garaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Turek ich najemcom

 
2885

nr XXVI/174/2010 z dnia 27 maja 2010 r. Rady Gminy w Połajewie w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 
2886

nr XXVI/177/2010 z dnia 27 maja 2010 r. Rady Gminy w Połajewie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXVIII/178/2002 Rady Gminy w Połajewie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy Połajewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
2887

nr XLIV/319/10 z dnia 31 marca 2010 r. Rady Powiatu Śremskiego w sprawie: ustalenia przebiegu drogi powiatowej na terenie powiatu śremskiego

 
2888

nr Uchwała Nr XXXII/242/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie sprostowania omyłki w uchwale Nr XXX/229/2010 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji w niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych na terenie Powiatu Nowotomyskiego

 
2889

nr XLI /490 /10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Powiatu w Pile w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji spółek prawa handlowego

 
2890

nr XLI /490 /10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Powiatu w Pile w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji spółek prawa handlowego

 


ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE

 
2891

nr KN. I - 8.0911 - 129/10 z dnia 11 czerwca 2010 r. Wojewody Wielkopolskiego orzekające nieważność § 16 uchwały Nr LI/324/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Deborzyce na obszarze działki nr 44 z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

 
2892

nr 340/10 z dnia 19 marca 2010 r. Burmistrza Wyrzyska w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2009 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2009 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 03.08.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 23.06.2012 - 23:44