Dziennik nr 155 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 5 sierpnia 2010 r.

Nr 155

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2935

nr XXVII/160/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Mieleszyn w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mieleszyn i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 
2936

nr XL/383/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojnówko, obręb Wojnowo

 
2937

nr XLI/251/2010 z dnia 7 maja 2010 r. Rady Gminy Krzykosy w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzykosy

 
2938

nr XLI/252/2010 z dnia 7 maja 2010 r. Rady Gminy Krzykosy w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzykosy

 
2939

nr XLI/253/2010 z dnia 7 maja 2010 r. Rady Gminy Krzykosy w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek

 
2940

nr XLI/257/2010 z dnia 7 maja 2010 r. Rady Gminy Krzykosy zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzykosy

 
2941

nr XLI/259/2010 z dnia 7 maja 2010 r. Rady Gminy Krzykosy w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

 
2942

nr LIV/409/2010 z dnia 12 maja 2010 r. Rady Miejskiej Międzychodu w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i wywozem nieczystości ciekłych na terenie Gminy Międzychód

 
2943

nr LIV/418/2010 z dnia 12 maja 2010 r. Rady Miejskiej Międzychodu w sprawie :opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i żłobek prowadzone przez Gminę Międzychód

 
2944

nr 679 z dnia 19 maja 2010 r. Rady Miasta Konina w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Łężyńskiej - Krańcowej - Zacisze

 
2945

nr XXXV/228/10 z dnia 20 maja 2010 r. Rady Gminy Damasławek w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w gminie Damasławek

 
2946

nr XLVIII/505/10 z dnia 20 maja 2010 r. Rady Miejskiej Śmigla w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z kortów tenisowych w Śmiglu

 
2947

nr XXXIX/385/10 z dnia 24 maja 2010 r. Rady Gminy Kościan w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 
2948

nr XXXIX/386/10 z dnia 24 maja 2010 r. Rady Gminy Kościan w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 
2949

nr XXXIX/387/10 z dnia 24 maja 2010 r. Rady Gminy Kościan w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 
2950

nr XLIII/301/10 z dnia 25 maja 2010 r. Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/455/02 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Trzcianka na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 
2951

nr XLIII/380/10 z dnia 27 maja 2010 r. Rady Gminy Złotów w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
2952

nr XLIII/385/10 z dnia 27 maja 2010 r. Rady Gminy Złotów w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Złotów na lata 2010-2013"

 


UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

 
2953

nr XLVI/690/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego

 


POROZUMIENIE

 
2954

z dnia 12 maja 2010 r. zawarte pomiędzy Gminą Buk, a Powiatem Poznańskim w sprawie: przekazania Miastu i Gminie Buk zadań własnych Powiatu w zakresie zakładania i prowadzenia Szkoły

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY

 
2955

z dnia 21 czerwca 2010 r. Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny" z siedzibą w Koninie

 
2956

z dnia 21 czerwca 2010 r. Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ogłoszenia informacji o wyrejestrowaniu Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej z siedzibą w Pleszewie z Rejestru związków międzygminnych

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 05.08.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 23.06.2012 - 23:25