Dziennik nr 162 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 15 października 2003 r.

Nr 162

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3029

nr VI/49/2003 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieścisko - ul. Ruda Koźlanka dz. nr 55 i 56/3

 
3030

nr XII/90/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsiach Daszewice i Babki

 
3031

nr VII/48/2003 Rady Gminy Perzów z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/176/2001 z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Perzów, stanowiących własność Gminy

 
3032

nr XI/70/2003 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Gołuchów do kategorii dróg gminnych

 
3033

nr VII/47/2003 Rady Gminy Granowo z dnia 4 września 2003 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z targowiska gminnego w Granowie

 
3034

nr VIII/38/2003 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 4 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej i usług w tym między innymi w zakresie komunikacji

 
3035

nr 63/03/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 września 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 254/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zasad polityki czynszowej, zmienionej uchwałą nr 44/03/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 maja 2003 r.

 
3036

nr XII/99/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 11 września 2003 r. w sprawie nazwy ulicy w mieście Trzcianka

 
3037

nr XI/82/2003 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych

 
3038

nr XIV/112/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 
3039

nr XI/96/2003 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Rogoźno

 
3040

nr XV/146/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 września 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zakrzewo

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
3041

nr SO 7/27-P/Ka/03 z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Raszków

 
3042

nr SO 7/29-D/Ka/03 z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2003 Gminy i Miasta Raszków

 
3043

nr SO-7/13-Kr/Ka/03 z dnia 23 września 2003 r. w sprawie wydania na wniosek jednostki samorządu terytorialnego opinii o możliwości spłaty pożyczki

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 15.10.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 11:08