Dziennik nr 167 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 2 listopada 2006 r.

Nr 167

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3884

nr XXXII/230/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie Regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaczkowo ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 
3885

nr L/406/06 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich, związanych ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziałów nieruchomości

 
3886

nr XXXV/224/06 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko nr XXXIII/233/01 z dnia 12 grudnia 2001 r. dotyczącej zasad gospodarowania lokalami użytkowymi

 
3887

nr XXVIII/150/06 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 29 września 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mieleszyn

 
3888

nr XXVIII/151/06 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 29 września 2006 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Mieleszyn liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
3889

nr 396/LVI/06 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 września 2006 r. w sprawie parku gminnego oraz nadania mu nazwy

 
3890

nr 397/LVI/06 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
3891

nr XLIII/213/06 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 września 2006 r. o zmianie uchwały nr XLI/194/06 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 


UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
3892

nr LII/852/06 z dnia 25 września 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych przypadających Województwu Wielkopolskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 02.11.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 10:17