Dziennik nr 169 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 7 listopada 2006 r.

Nr 169

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3903

nr 227/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jastrowiu

 
3904

nr LI/613/06 Rady Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Warsztatowej

 
3905

nr XXXIX/149/2006 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, rozkładania na raty lub odraczania spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa przypadających gminie Miasteczko Krajeńskie lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 
3906

nr XXXII/208/06 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 1 września 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szamocin

 
3907

nr XXXIII/193/2006 Rady Gminy Kaczory z dnia 12 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności przez gminę Kaczory i gminne jednostki organizacyjne oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 
3908

nr LVII/375/06 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

 
3909

nr XXVIII/357/06 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 21 września 2006 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych

 
3910

nr XXVIII/358/06 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez gminę Lubasz

 
3911

nr XXVIII/361/06 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/235/2005 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 24 lutego 2005 r. dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów z terenu gminy Lubasz

 
3912

nr 231/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 września 2006 r. zmieniająca uchwałę nr 224/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Jastrowie

 
3913

nr LII/631/06 Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalu i zakładzie pomocy społecznej na terenie gminy Piła, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2006 r.

 
3914

LII/636/06 Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Piła

 
3915

nr CIII/1197/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 26 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXVI/703/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
3916

nr CIII/1200/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 26 września 2006 r. w sprawie ustalenia stref wolnych od dymu tytoniowego

 
3917

nr CIII/1202/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 26 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej, Areszcie Śledczym oraz Oddziale Zewnętrznym tego Aresztu, w wyborach do Rady Miasta, Prezydenta Miasta i do Sejmiku Wielkopolskiego

 
3918

nr XXIX/185/2006 Rady Gminy w Połajewie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XX/115/2005 Rady Gminy w Połajewie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
3919

nr XXX/237/2006 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 września 2006 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie gminy Budzyń

 
3920

nr XLII/379/06 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania, ustalenia ich granic, numerów, siedzib obwodowych komisji wyborczych w Chodzieży w wyborach do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Burmistrza Miasta Chodzieży

 


ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE

 
3921

nr 1/06 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia okresowego ograniczenia korzystania z wody pochodzącej z gminnych urządzeń zaopatrzenia w wodę

 


POROZUMIENIA

 
3922

zawarte w dniu 29 września 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a powiatem ostrowskim w zakresie prowadzenia spraw paszportowych

 
3923

zawarte w dniu 1 września 2006 r. pomiędzy gminą Złotów a miastem Złotów w sprawie realizacji zadania własnego polegającego na prowadzeniu publicznych przedszkoli

 


OGŁOSZENIA STAROSTÓW

 
3924

informacja Starosty Wągrowieckiego z dnia 11 października 2006 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Damasławek

 
3925

ogłoszenie Starosty Chodzieskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego miasto Margonin

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 07.11.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 10:14