Dziennik nr 172 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 5 listopada 2003 r.

Nr 172

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3204

nr XI/58/2003 Rady Gminy w Łęce Opatowskiej z dnia 27 sierpnia 2003 roku w sprawie zaliczenia dróg na obszarze gminy Łęka Opatowska do dróg gminnych

 
3205

nr X/20/2003 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki na obszarze wsi Tomice

 
3206

nr VIII/51/2003 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 11 września 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikstacie

 
3207

nr XI/158/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 16 września 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego obszaru w rejonie ul. Paderewskiego

 
3208

nr 58/VIII/03 Rady Gminy Brzeziny z dnia 23 września 2003 roku w sprawie ustalania szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielenie innych ulg w spłacaniu tych należności, a także określenie organów do tego uprawnionych

 
3209

nr XII/57/2003 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 29 września 2003 roku w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie wsi Boników

 
3210

nr IX/58/2003 Rady Gminy Czermin z dnia 7 października 2003 roku w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Czermin do kategorii dróg gminnych

 


UCHWAŁY SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
3211

nr SO-7/30-D/Ka/03 z dnia 26 września 2003 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2003 Gminy Rozdrażew

 
3212

nr SO-8/14-D/Ka/03 z dnia 30 września 2003 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Ceków Kolonia deficytu budżetowego na rok 2003

 
3213

nr 8/22-P/Ka/2003 z dnia 30 września 2003 roku w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Ceków Kolonia

 


SPRAWOZDANIE

 
3214

sprawozdanie wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu gminy za 2002 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 05.11.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 10:40