Dziennik nr 172 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 listopada 2006 r.

Nr 172

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3970

nr XXXIX/406/2006 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 4 września 2006 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Murowana Goślina

 
3971

nr XXXIX/407/2006 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 4 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej przez gminę Murowana Goślina dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

 
3972

nr LIV/318/2006 Rady Gminy Komorniki z dnia 15 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Szreniawa przy ul. Dworcowej obejmującego działki nr ewid. Gruntu 14/1, 14/4, 14/5, 14/7, 14/189, 14/190, 14/9, 14/10, 14/11 i część działki 14/12 - etap I

 
3973

nr LVII/501/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko na terenie działki o nr ewid. 27/4

 
3974

nr LVII/502/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las - rejon ulicy Fortecznej II

 
3975

nr XLIX/245/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 27 września 2006 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gowarzewo oraz osiedlu w miejscowości Tulce

 
3976

nr LXII/452/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 września 2006 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Swarzędz dotyczącej zmiany pisowni urzędowych nazw oraz rodzaju miejscowości w Gminie Swarzędz

 
3977

nr XLIII/704/2006 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze gminy Jarocin w wyborach samorządowych w 2006 r

 
3978

nr XLIII/705/2006 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie określenia na 2007 r. liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie gminy Jarocin

 
3979

nr XLIII/706/2006 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jarocin

 
3980

nr XLIII/708/2006 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników i zawodniczek osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 
3981

nr XLIII/710/2006 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/695/2006 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

 
3982

nr XLIII/721/2006 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Jarocin

 
3983

nr LIX/483/06 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Promno

 
3984

nr LIX/487/06 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach

 
3985

nr XXXVI/383/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

 
3986

nr XXXVI/387/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Skrzynkach

 
3987

nr XXXVI/388/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Skrzynkach

 
3988

nr XXXVI/389/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 
3989

nr XXXVI/390/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Stęszew

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3990

nr OPO-4210-4599)/2006/883/VI/AgS z dnia 23 października 2006 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Miasto i Gminę Szamotuły prowadzącego działalność gospodarcza w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 14.11.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 09:53