Dziennik nr 176 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 20 listopada 2006 r.

Nr 176

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
4061

nr 201/06 z dnia 18 października 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Poznań

 
4062

nr 202/06 z dnia 18 października 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzeźno, gmina Czarnków

 
4063

nr 203/06 z dnia 18 października 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łęka Opatowska

 
4064

nr 204/06 z dnia 18 października 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kwilcz

 
4065

nr 205/06 z dnia 19 października 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dębno nad Wartą"

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4066

nr LIV/466/2006 Rady Gminy Suchy las z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zielątkowo, rejon ulic Szkolnej, Leśnej i Dworcowej na terenie działki o nr ewid. 67/2 oraz części działek o nr ewid.: 64/6, 65, 66 i 67/10

 
4067

nr XXX/186/2006 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt

 
4068

nr XLVIII/235/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 26 września 2006 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
4069

nr XLVIII/238/2006 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 26 września 2006 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 
4070

nr XLVIII/358/2006 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 27 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 433/1 w Grodzisku Wielkopolskim

 
4071

nr XXXVIII/361/06 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 27 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu Gminy i Miasta Kleczew liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

 
4072

nr XLIV/357/2006 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

 
4073

nr XLIV/361/2006 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 września 2006 r. w sprawie nadania nazwy placowi

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJACEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
4074

nr SO-10/13-D/P/2006/Ln z dnia 15 września 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Zbąszyń

 
4075

nr SO-11/1-E/P/Ln/2006 z dnia 15 września 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Grodzisk Wlkp.

 
4076

nr SO-0951/161p/12/Pi/2006 z dnia 14 września 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Wójta Gminy Złotów nr 187/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie prognozy długu gminy Złotów

 
4077

nr SO-0951/165p/14/Pi/06 z dnia 18 września 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin nr 44/2006 z dnia 4 września 2006 r. w sprawie spłaty długu miasta i gminy Szamocin w latach 2006-2014

 
4078

nr SO-0951/166p/14/Pi/06 z dnia 18 września 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Burmistrza Rogoźna nr 93/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia prognozy spłaty długu gminy Rogoźno w latach 2006-2013

 
4079

nr SO-0951/175p/14/Pi/2006 z dnia 3 października 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Wójta Gminy Lubasz nr 43/2006 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie prognozy długu gminy Lubasz

 
4080

nr SO-11/11-A/P/Ln/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego gminy Wielichowo

 
4081

nr SO-10/3-D/P/2006/Ln z dnia 21 września 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Śrem

 
4082

nr SO-11/12-B/P/Ln/2006 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Kamieniec

 
4083

nr SO-0951/177p/14/Pi/2006 z dnia 6 października 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Wójta Gminy Białośliwie nr 172/06 z dnia 25 września 2006 r. w sprawie prognozy kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego

 
4084

nr SO-0951/176p/13/Pi/2006 z dnia 6 października 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Wójta Gminy Połajewo nr 28/2006 z dnia 2 października 2006 r. w sprawie prognozy kwoty długu publicznego

 
4085

nr SO.-0951/228/18/2006 z dnia 11 października 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Nowe Miasto nad Wartą

 
4086

nr 79/SO-6/P/2006/Ko z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Stare Miasto

 
4087

nr SO-200/3-P/Ka/06 z dnia 17 października 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Bralin

 
4088

nr SO-196/2-P/Ka/06 z dnia 26 września 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Zduny

 
4089

nr SO-10/6-B/D/2006/Ln z dnia 15 września 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego

 
4090

nr SO-11/1-F/D/Ln/2006 z dnia 15 września 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Grodzisk Wlkp.

 
4091

nr SO.-0951/162d/12/Pi/06 z dnia 15 września 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr 222/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2006 r.

 
4092

nr SO.-0951/163d/12/Pi/06 z dnia 15 września 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr XLI/378/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2006 rok

 
4093

nr SO.-0951/164d/14/Pi/06 z dnia 18 września 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miasta Czarnków nr LII/320/06 z dnia 12 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok

 
4094

nr SO.-0951/221/16/2006 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Suchy Las

 
4095

nr 109/SO-6/D/2006/Ko z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Wilczyn

 
4096

nr 111/SO-8/D/2006/Ko z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Sompolno

 
4097

nr So-0951/213/18/2006 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Opalenica

 
4098

nr SO-0951/173d/14/Pi/2006 z dnia 3 października 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Białośliwie nr XLIV/197/06 z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

 
4099

nr SO.-0951/174d/14/Pi/06 z dnia 3 października 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Chodzież nr IV/31/06 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na 2006 rok

 
4100

nr SO 192/2-D/Ka/06 z dnia 21 września 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Kobylin deficytu budżetowego na rok 2006

 
4101

nr SO 194/4-D/Ka/06 z dnia 26 września 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Łęka Opatowska deficytu budżetowego na rok 2006

 
4102

nr SO-193/4-D/Ka/06 z dnia 25 września 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Krotoszyn deficytu budżetowego na rok 2006

 
4103

nr SO-11/7-B/D/Ln/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Wielichowo

 
4104

nr SO-11/2-C/D/Ln/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Kościana

 
4105

nr SO-9/10-D/D/2006/Ln z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansownia deficytu budżetowego gminy Gostyń

 
4106

nr SO-11/4-A/D/Ln/2006 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Śmigiel

 
4107

nr SO-11/8-D/D/Ln/2006 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Kamieniec

 
4108

nr SO.-0951/212/16/2006 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Stęszew

 
4109

nr SO-20/24/D/Ln/2006 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Krobia

 
4110

nr SO-20/25/D/Ln/2006 z dnia 26 września 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Krobia

 
4111

nr SO.-0951/223/18/2006 z dnia 11 października 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Obrzycko

 
4112

nr SO.-0951/217/18/2006 z dnia 11 października 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Obrzycko

 
4113

nr SO.0951/225/18/2006 z dnia 12 października 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Kłecko

 
4114

nr SO-10/14-B/D/2006/Ln z dnia 9 października 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego

 
4115

nr SO-10/5-D/D/2006/Ln z dnia 9 października 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ( gmina Lipno )

 
4116

nr SO-9/2-B/D/2006/Ln z dnia 9 października 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Pakosław

 
4117

nr SO-9/3-A/D/2006/Ln z dnia 9 października 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta i Gminy Jutrosin w 2006 r.

 
4118

nr SO-11/1-G/D/Ln/2006 z dnia 17 października 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Grodzisk Wlkp.

 
4119

nr SO-11/11-B/D/Ln/2006 z dnia 17 października 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Osieczna

 
4120

nr 113/SO-6/D/2006/Ko z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Stare Miasto

 
4121

nr SO 199/3-D/Ka/06 z dnia 17 października 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Bralin deficytu budżetowego na rok 2006

 
4122

nr SO-198/4-D/Ka/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasta i Gminę Krotoszyn deficytu budżetowego na rok 2006

 
4123

Nr SO 195/2-D/Ka/06 z dnia 26 września 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę i Miasto Zduny deficytu budżetowego na rok 2006

 
4124

nr SO 197/4-D/Łka/06 z dnia 9 października 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Łęka Opatowska deficytu budżetowego na rok 2006

 
4125

nr SO.-0951/224/17/2006 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Gniezno

 


POROZUMIENIA

 
4126

nr 4531/OIK/POR/1/06 zawarte w dniu 6 września 2006 r. pomiędzy Powiatem Rawickim a gminą Rawicz w sprawie przekazania zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 
4127

zawarte w dniu 29 września 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Gostyńskim w zakresie prowadzenia spraw paszportowych

 
4128

zawarte w dniu 4 października 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim w zakresie prowadzenia spraw paszportowych

 
4129

zawarte w dniu 6 października 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Nowotomyskim w zakresie prowadzenia spraw paszportowych

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 20.11.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 09:47