Dziennik nr 177 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 listopada 2003 r.

Nr 177

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁA RADY GMINY

 
3282

nr X/100/2003 Rady Gminy Rokietnica z dnia 12 września 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica, rejon ulic Letniskowej i Wczasowej

 
3283

nr X/101/2003 Rady Gminy Rokietnica z dnia 12 września 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz dla działek nr ewid. 91/9 - 91/15

 
3284

nr X/102/2003 Rady Gminy Rokietnica z dnia 12 września 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krzyszkowo dla części działki nr ewid. 189/10

 
3285

nr X/103/2003 Rady Gminy Rokietnica z dnia 12 września 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica - tereny przeznaczone pod usługi centrotwórcze, zabudowę mieszkaniową oraz pod tereny zieleni parkowej i ekologicznej

 
3286

nr X/104/2003 Rady Gminy Rokietnica z dnia 12 września 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr ewid. 731 - 738

 
3287

nr XII/128/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 września 2003 roku w sprawie opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 
3288

nr VIII/69/03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 19 września 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonej w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej

 
3289

nr XIII/85/03 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 września 2003 roku w sprawie zasad i trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej

 
3290

nr XIII/85/03 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 września 2003 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kaźmierz

 
3291

nr VIII/43/2003 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 29 września 2003 roku w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, dodatków za trudne i uciążliwe warunki pracy, zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, za wysługę lat i dodatku wiejskiego, nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina

 
3292

nr XIII/90/2003 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2003 roku w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Gołuchów do kategorii dróg gminnych

 
3293

nr IX/92/2003 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 września 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami mieszkalnymi, w nieruchomościach będących mieniem Miasta i Gminy Ostrzeszów

 
3294

nr XII/95/2003 Rady Gminy Przemęt z dnia 2 października 2003 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w obrębie wsi Siekowo

 
3295

nr XII/96/2003 Rady Gminy Przemęt z dnia 2 października 2003 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w obrębie wsi Osłonin

 
3296

nr IX/70/03 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 16 października 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Zduny

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
3297

nr IX/45/2003 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 września 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XX/136/2000 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński, zmienionej Uchwałą nr XXII/150/2000 z dnia 30 października 2000 roku

 


POROZUMIENIE

 
3298

z dnia 30 września 2003 roku zawarte pomiędzy Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce a Gminą Miastem Ostrów Wielkopolski w sprawie realizacji obowiązku szkolnego

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3299

nr WCC/1095/4397/W/OPO/2003/AJ z dnia 30 października 2003 roku w sprawie udzielenia koncesji dla Spółdzielni Mieszkaniowo-Administracyjnej w Dobrojewie

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 14.11.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 10:27