Dziennik nr 178 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 22 listopada 2006 r.

Nr 178

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4150

nr XXXVI/336/2006 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 14 września 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu infrastruktury technicznej - gminna oczyszczalnia ścieków położonego w obrębie wsi Czerwona Wieś

 
4151

nr XXXVI/340/2006 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 14 września 2006 roku w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

 
4152

nr CIII/1190/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 26 września 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Horacego i Hezjoda w Poznaniu

 
4153

nr CIII/1199/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 26 września 2006 roku w sprawie zmiany granic Osiedla Kwiatowego w Poznaniu

 
4154

nr XXIX/188/2006 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 27 września 2006 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miedzichowie

 
4155

nr XXIX/190/2006 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 27 września 2006 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miedzichowo na rok 2007

 
4156

nr XXIX/191/2006 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 27 września 2006 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków motywacyjnych, funkcyjnych, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miedzichowo na rok 2007

 
4157

nr XXXVII/283/2006 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 września 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Podstolicach, działka o nr ewid. 28/3, 28/2 i część drogi nr ewid. 29

 
4158

nr XXXV/216/06 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 września 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Sławnie, działka o nr ewid. 84

 
4159

nr XLV/293/06 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 6 października 2006 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bojanowo na lata 2006 - 2010

 
4160

nr 257/06/IV Rady Miasta w Puszczykowie z dnia 17 października 2006 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Miastu Puszczykowo i jednostkom organizacyjnym Miasta Puszczykowa

 
4161

nr 262/06/IV Rady Miasta w Puszczykowie z dnia 17 października 2006 roku w sprawie zasad przyznawania wyróżnień honorowych

 

orzełek

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 22.11.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 09:44